Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skoler i Hol

Det er to barneskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg er det en skole for barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo barnesykehus.

Tjenestebeskrivelse for barne- og ungdomsskoler

Formål med tjenesten

I nært samarbeid med hjemmet skal skolen:

 • bidra til at elevene utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Opplæringslova § 1-1    

 • tilpasse opplæringen til elevenes evner og forutsetninger
 • tilrettelegge for at alle elever utvikler seg til selvstendige og aktive mennesker i hjem og samfunn.
 • gi alle elever opplæring som vil legge grunnlag for livslang læring og videre utdanning.

 

Hvem kan få tjenesten

Barn og ungdom i skolepliktig alder (6-16år) bosatt i Hol kommune.

Tjenestens innhold

Grunnskoleopplæring i Hol drives i tråd med Opplæringslova og Læreplanverket Kunnskapsløftet. Det er departementet som gir forskrifter for fag, setter mål for opplæringa, angir minstetimetall som elever har rett til å få i de ulike fagene og for gjennomføring av opplæringa. Departementet gir også forskrifter om aktiviteter som ikke er opplæring i fag.

Lærerne skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse.

 

Hva du kan forvente av oss

Som elev i grunnskolen i Hol:

 • får du opplæring ut fra gjeldende nasjonale læreplaner.
 • er organisering, emner, oppgaver og læremidler tilpasset deg.
 •  møter du ulike arbeidsmåter og metoder.
 • deltar du i planleggingen av læringsarbeidet.
 • har du minst én elevsamtale med kontaktlærer hvert halvår.
 • får du kunnskap om din faglige og sosiale utvikling gjennom samtaler med      lærer, samt nasjonale og lokale tester.
 • får du veiledning for videre utvikling faglig og sosialt.
 • deltar du i vurdering av egen læring.
 • får du hjelp hvis du blir mobbet eller plaget.
 • kan du påvirke skoledagen gjennom elevrådet.

 

Som foresatt vil du:

 • bli invitert til aktivt og planmessig samarbeid med skolen til beste for      barnet ditt.
 • møte et skolemiljø der vi forebygger mobbing.
 • møte et personale som nøye vil følge opp den faglige og sosiale utviklingen til barnet ditt.
 • få regelmessig informasjon fra skolen på disse måtene:
  • informasjonsskriv fra lærerne og skolen
  • skolens hjemmeside
  • læringsplattformen «It`s Learning»
  • minst ett klasseforeldremøte hvert skoleår
  • en  planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren to ganger i året, om hvordan ditt barn arbeider til daglig, og om barnets kompetanse i fagene.      
 • ha anledning til å medvirke gjennom FAU. (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

 

Hva vi forventer av deg

Du som elev:

 • tar medansvar for egen læring og gjør ditt beste med skolearbeidet.
 • bidrar aktivt til et positivt skolemiljø.
 • følger opp avtaler.
 • møter uthvilt og forberedt til skoledagen.
 • sier fra hvis du opplever at skoledagen blir vanskelig og bidrar til å finne ut hva du trenger for at du skal trives og mestre
 • svarer ærlig på skolens brukerundersøkelser
 • følger skolens ordensreglement.

Du som er foresatt:

 • viser ansvar og legger aktivt til rette for at barnet skal få størst mulig læringsutbytte
 • viser interesse for og er positiv i din holdning til skolen
 • er aktivt med for å skape et godt klassemiljø
 • deltar i valg eller stiller til valg som kandidat til klassekontakt og medlem av FAU
 • sier fra hva du og ditt barn har behov for slik at det blir et godt læringsmiljø for barnet
 • tar kontakt direkte med kontaktlærer eller rektor ved behov

 Praktiske opplysninger

Grunnskoleopplæring er gratis.

Skoleskyssordning:
Du får gratis skoleskyss dersom du går i:

 • 1.  trinn, og bor mer enn 2 km fra skolen
 • 2.–10. trinn, og bor mer enn 4 km fra skolen.

Skoleskyssbevis utstedes ved den enkelte skole. (Brakars retningslinjer for skoleskyss)

Nærskoleprinsippet gjelder i Hol kommune. Etter søknad kan eleven få gå på en annen skole, dersom dette ikke utøser ekstra utgifter til skyss eller fører til klassedeling.

Skolerute for skolene i Hol finner du på kommunen sine hjemmesider

Skoledagens start og sluttider ligger på hver enkelt skoles hjemmesider.

Mer informasjon om hver enkelt skole finner du her.

 

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider:

09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:

 Ålmannvegen 8,   Hol 

Postadresse:

Hol kommune, Ålmannvegen    8, 3576 Hol 

Sentralbord:

32 09 21 00

Servicekontoret:

32 09 21 00

Telefaks:

32 09 21 10

E-post:

postmottak@hol.kommune.no  

Innskriving til grunnskolen og SFO-plass for skoleåret 2018/2019

Alle foresatte som har barn som skal begynne i grunnskulen august 2018 skal motta vedtak om innskriving innen 10. desember. Dette gjelder barn født 2012 og eventuelt barn med vedtak om utsatt skolestart.

Foresatte som ikke har mottatt brev med vedtak fra skolen, og elever som flytter til kommunen i tiden frem mot skolestart, må ta kontakt med Servicetorget i kommunen. Dette for at alle elever som skal begynne ved grunnskolen skal få vedtak om innskriving. 

Hjemmene vil få tilsendt informasjon om besøk på skolen for barna, og om foreldremøte i løpet av vårhalvåret.

Elever i grunnskolen har etter Lov om opplæring rett til å gå på nærskola. Med få unntak er dette skola som i avstand ligger nærmest hjemmet. Alle elever skrives inn ved nærskola. Det er mulig å søke om skolebytte, men da må det søkes særskilt om dette innen 1. januar for det påfølgende skoleår.

Informasjon om SFO-søkand kommer i januar 2018.

Skolestart 2017

Undervisningen i alle skole i Hol starter mandag 21.8.2017.

Elevene møter slik:

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter:
1.-4. klasse møter kl. 08.30, avslutter kl. 13.45 (SFO etterpå)
5.-7. klasse møter kl. 08.30, avslutter kl. 14.15

Geilo barne- og ungdomsskole:
1. klasse møter kl. 10.00
2.-5. klasse møter kl. 8.55, avslutter kl. 12.55
6.-7. klasse møter kl. 8.55, avslutter kl. 14.35
7.-10. klasse møter kl. 8.55, avslutter kl. 14.35 All elever på ungdomstrinnet møter i Valhall.

Hallingskarvet skole:
Alle elever møter kl. 8.30, avslutter kl. 12.15.

SFO:
Åpner ved hver skole mandag 14.8, men holder stengt fredag 18.8 på grunn av planleggingsdag.

Hol kulturskole:
Foreldre-/informasjonsmøte på Geilo samfunnshus, Storesalen, torsdag 24.8.kl. 18.00. Planer for året, læringsplaner og Speedadmin. Dette møtet er frivillig for elevene.

 

Skolene i Hol

Geilo barne- og ungdomsskole

Barneskole for Geilo og ungdomsskole for hele kommunen. I barneskoletrinnene er det ca. 225 elever i 13 klasser fra 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål. Skolen har SFO. I ungdomsskoletrinnene er det ca. 190 elever i 7 klasser. Ungdomsskoletrinnet underviser i både bokmål og nynorsk. Skolen ligger sentralt på Geilo, i tilknytning til samfunnshuset og idrettsanlegget.

Rektor er Tove-Margrethe Brox.
Inspektør for barnetrinnet er Karianne Bakken og inspektør på ungdomstrinnet er Camilla Lerberg.

Adresse:
Lienvegen 63, 3580 Geilo. Telefon 3209 6620

Søknadsskjema om permisjon for elever 

Skolens hjemmeside

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter

Oppvekstsenter med 2-delt skole med SFO og barnehage. Skolen ligger i Skurdalen ved Fylkesvei 40 mot Kongsberg, ca. 12 kilometer fra Geilo. Cirka 20 elever i 1. – 7. klasse, og opplæringsspråket er bokmål.

Barnehagen ligger i Dagali. Se informasjon om barnehagen her.

Rektor ved skolen og styrer i barnehagen er Elisabeth Groven.

Adresse:
Skurdalsvegen 480, 3580 Geilo
Telefon 3209 6655

Skolens hjemmeside

Hallingskarvet skole

5-delt skole med SFO.  Ca. 80 elever i 1. – 7. klasse, og bokmål er opplæringsmål. Rektor ved skolen er Bodil Eline Jensen. Skolen ligger i tettstedet Hol langs fylkesvei 50 mot Aurland like ved kommunens administrasjonssenter, ca. 15 km fra Geilo.

Adresse:
Hellingvegen 4,  3576 Hol
Telefon 3209 2230

Skolens hjemmeside

Geilomo skole

Geilomo skole ligger i tilknytning til Geilomo barnesykehus. Skolen har undervisning tilrettelagt for barn og unge med astma, allergi og eksem som oppholder seg ved Geilomo barnesykehus.

Rektor ved skolen er Hilde Sletta Solhaug  

Adresse:
Øyovegen 8, 3580 Geilo
Telefon 3209 5080

Skolens hjemmeside

Annen viktig informasjon

Skole- og SFO-rute 2017-2018

Skolerute for skoleåret 2017-2018 er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 01.12.2016 i sak 33/16.

Skole- og SFO rute skoleåret 2017-2018
Måned Ant.dager Ferie og fridager SFO
August 9 Første skoledag mandag 21.8

Åpner 14.8. Stengt 18.8 felles plandag 

September 21    
Oktober 17 Høstferie 2.10 - 6.10 (uke 40)

Åpent i høstferien ved flere enn 5 påmeldte (tilleggsbetaling)

November 21 Regional planleggingsdag 17.11 (elevfri) SFO stengt 17.11
Desember 16 Siste skoledag før jul fredag 22.12 Åpent ved flere enn 5 påmeldte 27.-29. desember
Januar 22 Første skoledag tirsdag 2.1 Åpner 2.1
Februar 17 Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9) Åpent i vinterferien ved flere enn 5 påmeldte (tilleggsbetaling)
Mars 15

Vinterferie 26.2-2.3 (uke 9)

Påskeferie 26.3 - 2.4Åpent ved flere enn 5 påmeldte 26.-27.3

April 20 Påskeferie 26.3 - 2.4  
Mai 17 Fri tirsdag 1.5.
Fri torsdag 10.5 (Kr.Himmel- farts dag) og fredag 11.5
Fri torsdag 17.5 og fredag 18.5.
Fri 21.5 (2. pinsedag)
Fri 1.5, 10.5, 17.5. Åpent 11.5 og 18.5 ved flere enn 5 påmeldte
Juni 15 Siste skoledag torsdag 21.6 SFO åpen til 6.7. Åpner igjen 13.8
Sum 190    
Skole- og SFO-rute 2016-2017 

Skolerute for skoleåret 2016-2017  er vedtatt i Utvalg for kultur og levekår 29.10.2015 i sak 2/15.

                                            Skole- og SFO-rute skoleåret 2016-2017                                            
Måned Ant.dager Ferie og fridager  SFO                                            
August 8 Første skoledag mandag 22.8.

Åpner mandag 15.8 Stengt 18.8 og 19.8

September 22    
Oktober 16 Høstferie 3.10-9.10 (uke 40). Åpent i høstferien ved minst 5 måmeldte
(tilleggsbetaling)
November 21 Elevfri dag 14.11.
Regional kursdag lærere.

Åpent mandag 14.11 (ingen påmelding)

SFO ved Geilo barne- og ungdomsskole har stengt 14.11 grunnet beredskapsøvelse

Desember 16 Siste skoledag før jul torsdag 22.12. Åpent frdag 23.12, tirsdag 27.12, onsdag 28.12,
torsdag 29.12 og fredag 30.12 ved minst 5 på-
meldte
Januar 21 Første skoledag tirsdag 3.1. Åpent 2.1 ved minst 5 påmeldte 
Februar 18 Vinterferie 27.2-5.3 (uke 9). Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggs-
betaling) 
Mars 20 Vinterferie 27.2-5.3 (uke 9). Åpent i vinterferien ved minst 5 påmeldte (tilleggs-
betaling) 
April 13 Påskeferie 10.4-17.4.
Elevfri dag 18.4 - kursdag lærere.
Åpent mandag 10.4, tirsdag 11.4 og tirsdag 18.4 ved
minst 5 påmeldte
Mai 19 Fri mandag 1.5, onsdag 17.5,
torsdag 25.5, fredag 26.5.
Stengt 1.5, 17.5, 25.5 og 26.5 
Juni 16 Fri mandag 5.6. Siste skoledag
fredag 23.6.
Åpent hele uke 26 ved mer enn 5 påmeldte. Åpent hele 
uke 27 ved minst 5 påmeldte. 
Sum 190    

25.5.17 er Kristi himmelfartsdag
5.6.17 er 2. pinsedag.

 

Den kulturelle skolesekken

• skal bidra til at alle elever får oppleve et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

• skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk for å realisere skolens læringsmål.

• skal formidle kunst og kultur på en måte som gir elevene verdifulle opplevelser og setter dem i stand til å møte kulturelle utfordringer i dag og i fremtiden på en reflektert og konstruktiv måte.

 Aktuelle linker 

Veileder til opplæringslovens § 9a  

Opplæringsloven

Skjema