Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten i kommunen.

Kommunale barnehager

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling Dagali

Vestlia barnehage

Geilo barnehage

Hol barnehage

Hovet barnehage

 

Private barnehager

Trollklubben barnehage

 

Småtroll barnehage

Vestlivegen 29 3580 Geilo Tlf. 9168 9682

Småtroll barnehage er en privat barnehage med eget styre som består av foreldre og ansatte. Det er 9 plasser i barnehagen for barn i alderen 0-3 år.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer: Heidi Øen

 

Søknad om barnehageplass

Fristen for å søke barnehageplass (og SFO-plass- se egen meny) i forbindelse med hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Alle som vil søke barnehageplass neste år, må gjøre dette ved å benytte elektronisk søknadsskjema.

Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad, kan du ta kontakt med servicetorget i Hol kommune på telefon 3209 2100.

I forbindelse med den elektroniske søknaden vil du finne informasjon om opptaket og barnehagetilbudet i kommunen.

Ønsker du å videreføre barnehageplassen slik den er i dag, skal du ikke sende elektronisk søknad.

Du skal sende søknad dersom du:

  • er ny søker
  • har plass og vil øke eller redusere plassen 
  • har plass og vil endre dagvalget for denne
  • har plass og vil bytte barnehage
  • står på venteliste for plass inneværende år og ikke har fått tildelt barnehageplass

Informasjon om barnehageopptak

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass.

Det bli benyttet elektronisk søknad for å søke barnehageplass i Hol kommune. Den elektroniske søknaden skal benyttes både i hovedopptaket (søknadsfrist 1. mars) og dersom det skal søkes om plass i løpet av barnehageåret.

Ikke alle får oppfylt sin 1. prioritet ved tildeling av plasser. Det er derfor viktig å sette opp flere barnehager i prioritert rekkefølge i søknadsskjemaet. Opptaket blir gjennomført etter vedtatte opptakskriterier. Dersom det ikke er ledige plasser i de prioriterte barnehagene på søknaden, vil det bli tildelt plass i en av de barnehagene som har ledig kapasitet.

Plasser i hovedopptaket blir tildelt fra oppstart av det nye barnehageåret som er i midten av august hvert år. Dersom det er behov for å starte opp tidligere, taa kontakt med barnehagen som du har fått tildelt plass i. Å få starte opp i perioden fra 1. august til nytt barnehageår starter, vil være avhengig av ledig kapasitet.
Dersom du har behov for hjelp med elektronisk søknad, eller har barn som ikke har norsk 11-sifret personnummer, ta kontakt med servicetorget i Hol kommune.

 

Skjema

Søknad om barnehageplass

Barnehage-søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Oppsigelse av barnehageplass

Søknad om barnehageplass for personer uten 11-sifret personnummer                                

Satser for oppholdsbetaling

Regjeringen har vedtatt at makspris for oppholdsbetaling i barnehage skal være kr.2 910,- pr. måned.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen. For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten v/ barnehagefaglig rådgiver.

Oppholdsbetaling pr. 1.1.2018:
5 dager kr. 2 910,- pluss kostpenger kr. 160,-
4 dager kr. 2 805,- pluss kostpenger kr. 128,-
3 dager kr. 2 137,- pluss kostpenger kr. 106,-
2 dager kr. 1 720,- pluss kostpenger kr. 101,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon 40 %. Barn nr. to 30 %, barn nr. tre og flere 50%.

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 500,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Betalingsreglement

Trykk her for å lese betalingsreglementet for barnehage.

Barnehagerute  

Barnehagerute januar - august 2018 
Måned Dato Fri- og feriedager
Januar 2.
3.
Planleggingsdag. Alle barnehager stengt
Første barnehagedag i 2018
Februar    
Mars 1.
1.
26. - 31.
Frist for søknad barnehageplass
Frist for påmelding til påskeåpen barnehage
Påskeferie. Vestlia barnehage åpen
April 1. - 2.
23.
Påskeferie. Barnehagene stengt
Frist påmelding til sommeråpen barnehage
Mai 1.
17.
18. 
21.
Arbeidernes dag. Barnehagene stengt
Grunnlovsdagen. Barnehagene stengt
Planleggingsdag. Barnehagene stengt
2. pinsedag. Barnehagene stengt
Juni    
Juli 9. - 29. Sommerferie. Vestlia barnehage åpen
August 16. - 17.
20.
Planleggingsdager. Barnehagene stengt
Nytt barnehageår starter

 

Overgang barnehage skole  

Barnehage og skole skal legge til rette for at barna får en trygg overgang til et nytt kapittel i livet. Barnehage og skole har utarbeidet en plan som gjelder denne overgangen.

Barnehagen skal sammen med foreldrene bli enige om den informasjonen som skal gis til skolen våren før skolestart.

Skolen og barnehagen skal ha felles informasjonsmøter om forventningen til skolestarten.

Plan for overgang fra barnehage til skole


Vedtekter kommunale barnehager

Kommunale vedtekter

 Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foreldrene ligger nedfelt i både Lov om barnehager og rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Barnehagen har ansvar for å etablere denne kontakten gjennom foreldresamtaler og foreldremøter.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU består av:
1 representant fra foreldene
1 representant fra de ansatte
1 representant fra kommunen

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Miljøombud velges fra foreldrene.

SU skal blandt annet arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i samme barnehage. Leder i foreldrerådet er bindeledd til SU og skal velges ved barneahgestart hvert år.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner! Ta selv kontakt om det er noe du lurer på og forvent at du selv får nødvendig informasjon om det som skjer i barnehagen.

FUB

Alle foreldrerepresentanter for barnehagene utgjør FUB, Foreldreutvalg for barnehagene. Disse konsituerer seg selv og arbeider etter gitte retningslinjer. Leder er for tiden Jan Koldal, telefon 9242 4565. Nestleder er Karianne Grue Tufte, telefon 9866 5659.

For oppvekstsenter gjelder egne regler regulert gjennom forskriftene til Opplæringslova og Lov om barnehager. Som hovedregel skal det i oppvekstsenter være felles SU og FAU.

Samarbeid med andre hjelpeinstanser

Til barnets beste er barnehagene pålagt å samarbeide med andre hjelpeinstanser.

Helsestasjonen er den første institusjonen barnet og foreldrene møter. Disse har kompetanse på forskjellige felt av helse og utvikling. De har blant annet henvisningsmulighet ved mistanke om hørselssvekkelse, synssvekkelse.

Barnevern har mulighet for økonomiske og faglige tiltak i heimen. Barnehagepersonalet har plikt til å gi opplysninger til barnehagevernet om vold på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at

  • et barn blir mishandlet i hjemmet
  • det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt
  • et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker
  • det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel

PPT (Pedagogisk- psykologisk tjeneste) hjelper til med veiledning og utredninger vedrørende ulike utviklingsvansker. 

BUP (barne-og undomspsykiatri) kan hjelpe til med videre utredninger og veiledninger.

 

Annen viktig informasjon 
 

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagene

Må barnet være hjemme fra barnehagen?