Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten ved rådgiver for barnehagene.

 

Søknad om barnehageplass

Fristen for å søke barnehageplass (og SFO-plass. Se egen meny) i forbindelse med hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Alle som vil søke barnehageplass neste år, må gjøre dette ved å benytte elektronisk søknadsskjema.

Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad, kan du ta kontakt med servicetorget i Hol kommune på telefon 3209 2100.

I forbindelse med den elektroniske søknaden vil du finne informasjon om opptaket og barnehage- og SFO-tilbudet i kommunen.

Fremgangsmåte - søknad om barnehageplass

Ønsker du å videreføre barnehageplassen slik den er i dag, skal du ikke sende elektronisk søknad.

Du skal sende søknad dersom du:

  • er ny søker
  • har plass og vil øke eller redusere plassen 
  • har plass og vil endre dagvalget for denne
  • har plass og vil bytte barnehage
  • står på venteliste for plass inneværende år og ikke har fått tildelt barnehageplass

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året som det blir søkt om barnehageplass og som har søkt i hovedopptaket.

Informasjon om barnehageopptak

Søknadsskjema

Søknadsskjema barnehageplass                                   

Satser for oppholdsbetaling

Regjeringen har vedtatt at makspris for oppholdsbetaling i barnehage skal være kr.2 730,- pr. måned.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen. For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten v/ barnehagefaglig rådgiver.

Oppholdsbetaling pr. 1.1.2017:
5 dager kr. 2 730,- pluss kostpenger kr. 158,-
4 dager kr. 2 632,- pluss kostpenger kr. 126,-
3 dager kr. 2 005,- pluss kostpenger kr. 105,-
2 dager kr. 1 614,- pluss kostpenger kr. 100,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon 40 %. Barn nr. to 30 %, tre eller flere 50%.

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 500,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Skjema

Søknad om barnehageplass

Barnehage-søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Oppsigelse av barnehageplass

Søknad om barnehageplass for personer uten 11-sifret personnummer  

Kommunale barnehager

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling Dagali

Bygdevegen 97, 3588 Dagali Tlf. 3209 3732

Barnehagens målsetting: Alle barna skal få oppleve tilhørighet og samhold, og følelsen av å mestre.

Styrer: Elisabeth Groven

 

Vestlia barnehage

Geilolie 4, 3580 Geilo Tlf. 3209 1100

Barnehagen har 3 avdelinger, en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for barn mellom 2 og 6 år. 

Det fokuseres spesielt på naturopplevelser, språk og det å være en god venn, der alle er like viktige i fellesskapet.

Styrer: Anne-Mari Borgen

SU-medlemmer:
Mari Sandsmark og Karianne Grue Tufte,  foreldrerepresentanter
Kjersti Svarteberg og Anne-Marie Eira, personalrepresentanter

Årsplan Vestlia barnehage 2017

Geilo barnehage

Veslerunden 7, 3580 Geilo Tlf.  3209 6690

4 avdelinger

Barnehagen tilbyr ulike plasstyper fra 2 - 5 dager.

Barnehagens målsetting: «Geilo barnehage er et sted der barn mestrer og utvikler seg sammen med andre».

Styrer: Katrine Torkelsen

Årsplan 2017-2018

Hol barnehage

Nerolsvegen 3, 3576 Hol Tlf. styrer 9598 0472

3 avdelinger,  Veslefrikk tlf. 95986406, Askeladden tlf. 40916465, Smørbukk tlf. 40916464.

"Hol i Halling
dal" er barnehagens overordna tema. Det bidrar til å bygge opp identitet og tilhørighet til hjemplassen.

Styrer
Inger Grostølen
Telefon 9598 0472 inger.grostolen@hol.kommune.no

SU-medlemmer:
Eli Hundven Smedsplass, leder
Telefon 4692 8686 esmedsplass@hotmail.com

Kristian Gudbrandsgård Sveingard
Telefon 9157 3987 kristian@gudbrandsgaard.no 

Ansatte:
Stine Slåtto
Telefon 4091 6464 stine.slaatto@hol.kommune.no

Marte Lise Nässelqvist
Telefon 9598 6406 marte.lise.nasselqvist@hol.kommune.no

Politikerrepresentant:
Trond Fredrik Persen
Telefon 9712 5347 trond.fredrik.persen@hol.kommune.no

Varamedlemmer foreldre:

Rune Berg
Telefon 9770 0210  

Juliane Tverberg
Telefon 9130 9488 jule@greenland2010.com 

Kalender 2016/2017

Årsplan 2017/2018

Hovet barnehage

3577 Hovet Tlf. 3208 9710

Hovet barnehage er en 1-avdelings barnehage.

Det er 18 plasser for barn i alderen 0 til 6 år.

Barnehagens målsetting: Hovet barnehage jobber for at barna skal kunne oppleve glede ved vennskap, lære å fungere sammen med andre, bli kjent med sitt nærmiljø, utvikle et godt språk, bruke fantasi og være kreative, samt få god kroppsbeherskelse.

Barnehagen har ulike plasstyper, fra 2 til 5 dager.

Styrer: Annbjørg Næsse

Årsplan 2017

Private barnehager

Trollklubben barnehage

Geilolia skisenter i Vestlia på Geilo. Tlf. 464 29 238 

Barnehagen ligger flott til i samme område som Geilolia skisenter i Vestlia på Geilo Det er 18 plasser til barn i alderen 0 - 6 år. Trollklubben er en 1-avdelings barnehage. I vintersesongen kan turister kjøpe plass til barna sine. Eget personale er ansatt på barnepass.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer: Anja Østro

Småtroll barnehage

Vestlivegen 29 3580 Geilo Tlf. 3209 0520

Småtroll barnehage er en privat barnehage med eget styre som består av foreldre og ansatte. Det er 9 plasser i barnehagen for barn i alderen 0-3 år.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer: Heidi Øen

Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foreldrene ligger nedfelt i både Lov om barnehager og rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Ny rammeplan er utarbeidet, og det er forventet at den vedtas av Stortinget våren 2017.

Barnehagen skal hvert år invitere til to foreldremøter og ellers ha foreldresamtaler minimum en gang hvert år, og på forespørsel fra foreldrene.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU består av:
1 representant fra foreldene
1 representant fra de ansatte
1 representant fra kommunen

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Miljøombud velges fra foreldrene.

SU skal blandt annet arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i samme barnehage. Leder i foreldrerådet er bindeledd til SU og skal velges ved barneahgestart hvert år.

Barnehagen skal hvert år invitere til to foreldremøter og ellers ha foreldresamtaler, minimun en gang hvert år, og på forespørsel fra foreldrene.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner! Ta selv kontakt om det er noe du lurer på og forvent at du selv får nødvendig informasjon om det som skjer i barnehagen.

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Heftet ¨Kan jeg gå i barnehagen i dag?¨er utarbeidet for barnehager, og kommunelegeforum for Hallingdal har gjort noen enkle rettinger av heftet.

Utgangspunktet er de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet angående barnehager og smittevern, men utformet på en enklere og mer lettlest måte. Forhåpentligvis blir dette til god hjelp både for foreldre og barnehager.

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Annen viktig informasjon

Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars.

Kommunale vedtekter

Barnehageloven

Plan for overgang fra barnehage til skole

Rådgiver barnehage Camilla Hellesvik-Moe, telefon 3209 2194. E-post camilla.hellesvik@hol.kommune.no