Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Barnehager i Hol

Barnehagene i Hol kommune administreres av kultur og oppvekstetaten ved rådgiver for barnehagene.

 

Tjenestebeskrivelse for barnehage

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, (legge link til barnehageloven § 1.)

Hvem kan få tjenesten

Barn fra ½ - 6 år som er bosatt eller vil bli bosatt i kommunen. 

Tilbud til barn på ½ år gjelder kun i barnehager med tre-fire avdelinger.

 

Tjenestens innhold

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre. Barnehagen skal støtte og ta hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.  (Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver)

Dette kan du forvente av oss

 • Barnehagen gir trygghet og omsorg i et aktivt læringsmiljø
 • At barnehagen verdsetter lekens egenverdi og legger til rette for gode lekearenaer.
 • At barnehagen jobber aktivt med vennskap og inkludering som et redskap mot uønsket atferd      (mobbing)
 • At barnehagen har pedagogisk leder på hver avdeling og et kvalifisert personale.
 • At barna deltar i utformingen av barnehagedagen.
 • At barna skal få oppleve mestring og sosialt samspill i sin barnehagehverdag
 • At foresatte har innflytelse på utformingen av tjenestetilbudet.
 • At vi tilbyr foreldresamtaler minst to ganger i året.
 • At barn med nedsatt funksjonsevne får et tilpasset tilbud.
 • At barnehagen har utarbeidet gode planer for å sikre innhold, sikkerhet og helse
 • At vi gir informasjon, råd og veiledning.
 • At vi har taushetsplikt.
 • At vi er bevisst på at barn har bare en barndom, og den vil vi gjøre så god som overhode mulig i      samarbeid med foresatte.  

Dette forventer vi av deg

At du holder deg orientert om det som skjer i barnehagen

At du setter deg inn i vedtekter, årsplan og rutiner.

At du gir oss konstruktive tilbakemeldinger og tar direkte kontakt med barnehagen dersom det er noe du ønsker å ta opp.

At du som foresatt er bevisst på din rolle i arbeidet med vennskap for å forebygge uønsket atferd og mobbing.

At du som voksen også ser de andre barna i barnehagen, er bevisst på hvordan du omtaler andre mennesker når barnet hører på, og har fokus på likeverd i samarbeidet med barnehagen.

At du bruker dine muligheter til å påvirke og samarbeide med barnehagen. Det betyr å svare på brukerundersøkelser og møte på foreldremøter.

Praktiske opplysninger

Disse blir prioritert ved opptak:

Barn med nedsatt funksjonsevne

Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenestenbarn fra andre kulturer, der barnehageopphold kan være til hjelp for å bli kjent med nytt språk og ny kultur.

Barn fra hjem med mye sykdom.

Eldre barn prioriteres foran yngre barn

Betaling:

 • Kommunen har vedtatt  maksimalpris. Dette er et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass, og som fastsettes i statsbudsjettet hvert år.
 • Kommunen har lovfestet søskenmoderasjon, jf. forskrift om foreldrebetaling § 3.                                                                               
 • Kommunen har ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller      fritak for foreldrebetaling.

Saksbehandlingstid

 • Ved hovedopptaket 1. mars blir det sendt ut svar før påske
 • Ellers i året holdes søker løpende orientert om ledige plasser.
 • Skriftlig svarfrist mellom 2 – 3 uker.

Klage

 • Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.
 • Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har lovfestet rett til prioritet klage.
 • Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok vedtaket.
 • Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Sette link til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage §§ 6 og 7.

Ansvarlig for tjenesten

Kultur og oppvekstetaten

Kontaktinformasjon

Åpningstider: 09.00 – 15.00, mandag – fredag

Besøksadresse:  Ålmannvegen 8, HOL 

Postadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol 

Sentralbord: 32 09 21 00 Servicekontoret: 32 09 21 00 Telefaks: 32 09 21 10 E-post: postmottak@hol.kommune.no

Søknad om barnehage- og SFO-plass

Fristen for å søke barnehage- og SFO-plass i forbindelse med hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Alle som vil søke barnehage- og SFO-plass neste år, må gjøre dette ved å benytte elektronisk søknadsskjema.

Trenger du hjelp til å sende elektronisk søknad, kan du ta kontakt med servicetorget i Hol kommune på telefon 3209 2100.

I forbindelse med den elektroniske søknaden vil du finne informasjon om opptaket og barnehage- og SFO-tilbudet i kommunen.

Fremgangsmåte - søknad om barnehageplass

Ønsker du å videreføre barnehageplassen slik den er i dag, skal du ikke sende elektronisk søknad.

Du skal sende søknad dersom du:

 • er ny søker
 • har plass og vil øke eller redusere plassen 
 • har plass og vil endre dagvalget for denne
 • har plass og vil bytte barnehage
 • står på venteliste for plass inneværende år og ikke har fått tildelt barnehageplass

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av oktober det året som det blir søkt om barnehageplass og som har søkt i hovedopptaket.

Informasjon om barnehageopptak

Fremgangsmåte - søknad om SFO-plass

Alle som ønsker plass i SFO skal sende elektronisk søknad hvert år.

Søknadsskjema

Søknadsskjema barnehageplass                                   Søknadsskjema SFO

Satser for oppholdsbetaling

Regjeringen har vedtatt at makspris for oppholdsbetaling i barnehage skal være kr.2 730,- pr. måned.

Det finnes to nasjonale moderasjonsordninger kommunen administrerer. Disse er behovsprøvd etter husstandens samlede inntekt og det søkes for ett barnehageår om gangen. For ytterligere informasjon, se betalingsreglementet. Søknad om reduksjon i oppholdsbetalingen sendes til Kultur- og oppvekstetaten v/ barnehagefaglig rådgiver.

Oppholdsbetaling pr. 1.1.2017:
5 dager kr. 2 730,- pluss kostpenger kr. 158,-
4 dager kr. 2 632,- pluss kostpenger kr. 126,-
3 dager kr. 2 005,- pluss kostpenger kr. 105,-
2 dager kr. 1 614,- pluss kostpenger kr. 100,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon 40 %. Barn nr. to 30 %, tre eller flere 50%.

Kjøp av dag i barnehage koster kr. 500,- pr. dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Barnehagen v/ styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Betalingsregelement

Kvalitetserklæring for barnehagene i Hol kommune.

Skjema

Søknad om barnehageplass

Barnehage-søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Oppsigelse av barnehageplass

Søknad om barnehageplass for personer uten 11-sifret personnummer  

Kommunale barnehager

Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, avdeling Dagali

Bygdevegen 97, 3588 Dagali Tlf. 3209 3732

Barnehagens målsetting: Alle barna skal få oppleve tilhørighet og samhold, og følelsen av å mestre.

Styrer: Elisabeth Groven

 

Vestlia barnehage

Geilolie 4, 3580 Geilo Tlf. 3209 1100

Barnehagen har 3 avdelinger, en småbarnsavdeling og 2 avdelinger for barn mellom 2 og 6 år. 

Det fokuseres spesielt på naturopplevelser, språk og det å være en god venn, der alle er like viktige i fellesskapet.

Styrer: Anne-Mari Borgen

Geilo barnehage

Veslerunden 7, 3580 Geilo Tlf.  3209 6690

4 avdelinger

Barnehagen tilbyr ulike plasstyper fra 2 - 5 dager.

Barnehagens målsetting: «Geilo barnehage er et sted der barn mestrer og utvikler seg sammen med andre».

Styrer: Katrine Torkelsen

Årsplan 2016

Temaoversikt

Hol barnehage

Nerolsvegen 3, 3576 Hol Tlf. styrer 9598 0472

3 avdelinger,  Veslefrikk tlf. 95986406, Askeladden tlf. 40916465, Smørbukk tlf. 40916464.

"Hol i Hallindal" er barnehagens overordna tema. Det bidrar til å bygge opp identitet og tilhørighet til hjemplassen.

Styrer: Inger Grostølen

SU-medlemmer:
Eli Hundven Smedsplass
Hanne Kristine Klevan Bae

Vara forelder:
Hanne Flakstad Gunnarson

Personalet:
Arnhild L. Nedrestøl
Marte Lise Nässelqvist

Kalender 2016/2017

Årsplan 2016/2017

Hovet barnehage

3577 Hovet Tlf. 3208 9710

Hovet barnehage er en 1-avdelings barnehage.

Det er 18 plasser for barn i alderen 0 til 6 år.

Barnehagens målsetting: Hovet barnehage jobber for at barna skal kunne oppleve glede ved vennskap, lære å fungere sammen med andre, bli kjent med sitt nærmiljø, utvikle et godt språk, bruke fantasi og være kreative, samt få god kroppsbeherskelse.

Barnehagen har ulike plasstyper, fra 2 til 5 dager.

Styrer: Annbjørg Næsse

Private barnehager

Trollklubben barnehage

Geilolia skisenter i Vestlia på Geilo. Tlf. 464 29 238 

Barnehagen ligger flott til i samme område som Geilolia skisenter i Vestlia på Geilo Det er 18 plasser til barn i alderen 0 - 6 år. Trollklubben er en 1-avdelings barnehage. I vintersesongen kan turister kjøpe plass til barna sine. Eget personale er ansatt på barnepass.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer: Anja Østro

Småtroll barnehage

Vestlivegen 29 3580 Geilo Tlf. 3209 0520

Småtroll barnehage er en privat barnehage med eget styre som består av foreldre og ansatte. Det er 9 plasser i barnehagen for barn i alderen 0-3 år.

Ta kontakt med barnehagen for mer informasjon. Styrer: Heidi Øen

Informasjon på andre språk 

Her finner du informasjon på andre språk om:

- Mobbing
- Lese for barna
- Kvalitet i barnehagen
- Hjem - barnehage

Tykk her for å lese 

Foreldres medvirkning

Krav til samarbeid mellom barnehagen og foreldrene ligger nedfelt i både Lov om barnehager og rammeplan for barnehager, som begge er vedtatt i Stortinget. Ny rammeplan er utarbeidet, og det er forventet at den vedtas av Stortinget våren 2017.

Barnehagen skal hvert år invitere til to foreldremøter og ellers ha foreldresamtaler minimum en gang hvert år, og på forespørsel fra foreldrene.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget skal bl.a. arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

SU består av:
1 representant fra foreldene
1 representant fra de ansatte
1 representant fra kommunen

I barnehager med mer enn 1 avdeling velges 2 representanter fra foreldre og 2 fra ansatte.

Miljøombud velges fra foreldrene.

SU skal blandt annet arbeide for å skape kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldreråd

Foreldrerådet består av alle foreldrene som har barn i samme barnehage. Leder i foreldrerådet er bindeledd til SU og skal velges ved barneahgestart hvert år.

Barnehagen skal hvert år invitere til to foreldremøter og ellers ha foreldresamtaler, minimun en gang hvert år, og på forespørsel fra foreldrene.

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner! Ta selv kontakt om det er noe du lurer på og forvent at du selv får nødvendig informasjon om det som skjer i barnehagen.

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Heftet ¨Kan jeg gå i barnehagen i dag?¨er utarbeidet for barnehager, og kommunelegeforum for Hallingdal har gjort noen enkle rettinger av heftet.

Utgangspunktet er de nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet angående barnehager og smittevern, men utformet på en enklere og mer lettlest måte. Forhåpentligvis blir dette til god hjelp både for foreldre og barnehager.

Kan jeg gå i barnehagen i dag?

Annen viktig informasjon

Søknadsfrist hovedopptak barnehage er 1. mars.

Kommunale vedtekter

Barnehageloven

Plan for overgang fra barnehage til skole

Rådgiver barnehage Camilla Hellesvik, telefon 3209 2194. E-post camilla.hellesvik@hol.kommune.no