Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler kommunestyremøter

Hol kommunestyre

2017

29.11.2017

68/17  Møteplan 2018  

69/17  IKA Kongsberg - endring av selskapsavtalen        

70/17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018      

71/17 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2017 til 2018              

72/17 Anmodning om utvidet prosjektmandat 

73/17 Detaljregulering for Nedre Aasberg hyttefelt, Dagali         

74/17 Detaljregulering Solhovda sør - klagebehandling

75/17 Kleivi Næringspark - valg av styremedlemmer     

76/17 Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2018         

77/17 Handlingsplan for Klima og Energi 2018 - 2021     

78/17 Vedtak av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030         

79/17 Revisjon av konsesjonsvilkår for Uste-Nesutbyggingen    

80/17 Endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler

81/17 Kommunalt tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 01.01.2018    

Delegerte referatsaker

25.10.2017

61/17  Detaljregulering – Hingsa–Kvisla, gnr/bnr 24/78 - sluttbehandling

62/17  Flytting av psykisk helse, bruk av midler til carport/ garasje for hjemmesykepleien

63/17  Søknad om tilskudd for avløp, Kleivi        

64/17  Hol kirkelige fellesråd - Søknad om tilskudd til gjerde rundt Geilo kyrkje

65/17  Skatteoppkreveren i Hallingdal - Fordeling av kostnader

66/17  Forprosjekt Slåttahølen 

Interpellasjon 1 - Senterpartiet

Interpellasjon 2 - Senterpartiet

27.09.2017

54/17 Handlingsplanen for stier og løyper

55/17 Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr

56/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Ørtern Kraftverk KF

57/17 Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 2017

58/17 Representantskapet Kommunerevisjonen IKS - Drøfting av saker til representanskapsmøte

59/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

60/17 Tertialrapport nr. 2/2017

Orientering fra ordfører om skrantesjuke og statnett

30.08.2017

49/17  Detaljregulering for Rennedalen

50/17  Søknad om opprettelse av Lien grendeutvalg

51/17  64/14/0/0 Området I1 i Kommuneplan for Geilo

52/17  Hol og Ål felleskjøkken - vedtektsendringer.

Interpellasjon

28.06.2017

41/17 Detaljregulering Solhovda sør - sluttbehandling

42/17 Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt B1, Geilo

43/17 Revidering av vedtekter for barnehagene i Hol kommune 2017

44/17 Søknad om tilskudd til utvikling av boligtomter i Skurdalen

45/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

46/17 Tilleggsbevilgning - ventilasjon Hallingskarvet skole

47/17 Varamedlemmer til kommunestyret Hol Arbeiderparti – Suppleringsvalg

Interpellasjon

Referatsaker

31.05.2017

Ny rådmann i Hol kommune

34/17  Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av Rv. 7 Sokna - Ørgenvika

35/17 Reguleringsendring - Vestlia Resort

36/17 Prosjekt P 182 Hegnavegen, valg av vegløsning.

37/17 Organisering av NAV-kontorene i Hallingdal

38/17 Tertialrapport 1/2017 Hol kommune

39/17 Geilo Lufthavn Dagali AS.  Drøfting av saker til generalforsamling 2016 og
40/17 Orientering om Hallingdal Kraftnett si generealforsamling

26.04.2017

24/17  Årsmelding 2016 Hol kommune

25/17  Regnskap Hol kommune 2016

26/17  Klage på reguleringsvedtak - Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

27/17  Kleivi Næringspark - revisjon av vedtekter

28/17  Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune

29/17  Geilo informasjonssenter - Framtidig bruk av lokaler

30/17  Innkjøp nye feiemaskin

31/17  Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Hol kommune

32/17  Eierlån til Godfarfoss Kraft AS

33/17  Parkeringsanlegget til Geilo Eiendom AS og gågate/torg i Geilo sentrum.  Videre behandling av saken. 

29.03.2017

21/17 Reguleringsplan for Skurdalsstølane

22/17 Søknad om støtte til bildeproduksjon - NM i Freeski

23/17 Alkoholpolitiske retningslinjer – endring

Innbyggerspørsmål

Interpellasjon Hol SP

Referatsaker

22.02.2017

13/17    Lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

14/17    Sluttrapport Prosjekt 172 og 185             

15/17    Tilrettelegging av lokaler i tidligere Hovet skole for ytterligere næringsvirksomhet, 2. etasje

16/17    Tilstandsrapport for skolene i Hol 2015-16          

17/17    Detaljregulering Fredheim F4, Geilo       

18/17    Godkjenning av leieavtale for næringsareal ved tidl. Hovet skole - Gunnveig Nerol          

19/17    Brannsamarbeid i Hallingdal       

20/17    Tilsetting av rådmann i Hol kommune

Referatsaker    

25.01.2017

1/17  Revisjon av konsesjonsvilkår for Holsreguleringen

2/17  Utvidelse av Ustekveikja Kraftverk- Høring på forslag til konsekvensutredningsprogram

3/17  Hallingdal Hytteservice AS og Magasinet på Geilo AS. Søknad om fritak for dagsbøter, jf. vedtatt grunnkjøpsavtale for anleggseiendom. 

4/17  FIG-LAGER Hallingdal

5/17  Ventilasjon Hol Renseanlegg, sluttmelding.

6/17  Utbygging/rehabilitering av Hol vannverk - søknad om ekstrabevilgning

7/17  Søknad om støtte til filmprosjekt

8/17  Søknad om støtte til filmprosjekt - "Helt Naturlig"

9/17  Rammeplan for kulturskulen

10/17 Avtale om makebytte av areal mellom eiendommene gnr. 52/553 og gnr. 52/554 på Ustaoset.

11/17  Tilrettelegging av boligtomter i Skurdalen - Intensjonsavtale.

12/17  Utleie av bygg B

Interpellasjon

Referatsaker

2016

14.12.2016

103/16  Endring av Selskapsavtalen for Vestviken 110 IKS

104/16  Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo: 2. gangs behandling

105/16  Delegeringsreglement for Hol kommune - 2016

106/16  Delegeringsreglementet - Rutiner for tilbakemelding

107/16  Samhandling politikk og administrasjon

108/16  Fritak for eiendomsskatt etter lov om eigedomsskatt § 7

109/16  Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2017

110/16  Overføring ubrukt investeringsramme fra 2016 til 2017

111/16 Kontrollutvalget - Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

Interpellasjon

30.11.2016

93/16 Kleivi Næringspark. Økonomiplan 2017-2020 m/årsbudsjett 2017

94/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett 2017

95/16 Hovedplan avløp og vannmiljø.

96/16 Tilrettelegging av lokaler i tidligere Hovet skole for ytterligere næringsvirksomhet

97/16 Møteplan 2017

98/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 

99/16 Hol kommune - Eierskapsmelding 2016

28.09.2016

86/16  Salg av Lien barnehage/grendehus

87/16  Forliksråd. Valg for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020 - valg av formann

88/16  Detaljregulering for Ustedalen hotell

89/16  Vegnavn til Uren og Åkerstølen

90/16  Tertialrapport 2/2016 Hol kommune

Referatsaker

31.08.2016

68/16  Hovedplan vannforsyning 2016 - 2028

69/16  Hovedplan avløp 2016 - 2028

70/16  Kommunal planstrategi 2016- 2020

71/16  Infrastruktur på Geilo

72/16  Valg av særskilt utvalg av jordskiftemeddommere

73/16  Borgarting Lagmannsrett - Valg av meddommere for perioden 1.januar 2017 til 31.desember 2020

74/16  Valg av meddommere til tingretten - Perioden 2016 -2020

75/16  Forliksråd. Valg for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020

76/16  Oppnevnelse av beredskapsråd ut valgperioden 2015 - 2019

77/16  Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag

78/16  Etablering av frivilligsentral

79/16  Folk og fortid - Nytt opptrykk

80/16  Forvaltningsrevisjon - Hallingdal barnevernteneste

81/16  Forvaltningsrevisjon PPT og spesialundervisning

82/16  Ørteren Kraftverk KF - Endring av vedtekter

83/16  Ørteren Kraftverk KF - Valg av styre 2016

84/16  Anmodning om regulering av område I1 i kommunedelplan for Geilo

23.06.2016

62/16 Detaljregulering Skarveheia

63/16 Avtale makebytte eiendom Lienveien 21 Hol kommune

64/16 Parkeringsavgift Hol kommune

65/16 Geilohallen tilleggsbevilgning

66/16 Nordfjellarådet valg medlem vara

67/16 Godkjenning leieavtale næringsareal tidl. Hovet skole

Interpellasjon Hol høgre

Merknader møteinnkalling

Miljøfyrtårn

Referatsaker

01.06.2016

46/16  Sluttmelding P186 - Hegnavegen, gang-og sykkelveg, parsell I

47/16  Overføring av prosjekteringsmidler til Parsell II - P 186

48/16  IKA Kongsberg - endring av selskapsavtalen

49/16  Kommunereformen - Eventuell sammenslåing med Ål kommune

50/16  Salg av hyttetomter fradelt gnr. 55/13 på Haugastøl.

51/16  Søknad om næringstilskot - Hol kommune

52/16  Salgs og skjenkebevillinger - Forlengelse av bevillingsperioden

53/16  Slaatta Skisenter. Søknad om fritak for å ha stedfortredende skjenkestyrer for skjenkebevilling.

54/16  Etablering av næringsfellesskap ved tidl. Hovet skole

55/16  Etablering av flyktningemottak i kommunal regi.

56/16  Forslag til valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017 - 2020

57/16  Energimeldinga - konsesjonskraft og konsesjonsavgifter

58/16  Tertialrapport 1/2016 Hol kommune

Delegerte saker/ Referatsaker

27.04.2016

32/16 Kostnadsoverslag for ny flerbrukshall på Geilo

33/16 Øyovegen trinn 2, sluttmelding

34/16 Hovedledning avløp trinn 2, sluttmelding

35/16 Overføring av midler til prosjektering

36/16 Søknad om næringstilskudd - Tour of Norway

37/16 Kommunedelplan for helse- og omsorg

38/16 Detaljregulering Hagafoss

39/16 Tilstandsrapport for skolene i Hol 2014

40/16 Delegeringsreglement for Hol kommune

41/16 Alkoholpolitiske retningslinjer - revidering

42/16 Revisjon av Partnerskapsavtale med Visit Geilo

43/16 Regnskap Hol kommune 2015

44/16 Årsmelding 2015 Hol kommune

45/16 Geilo Lufthavn Dagali AS.  Drøfting av saker til generalforsamling 2015.

Referatsaker

30.03.2016

28/16   Geilo Opportunity AS. Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning - Målområde VIP-telt og garasjetak, Skarverennet 23.04.2016

29/16   Frivilligsentral

30/16  Nytt vegkryss mellom Fv. 50 og Nygardsvegen.  Grunnkjøpsavtale mellom Hallingskarvet fjellgrend og kommunen.

31/16   Geilo Informasjonssenter AS - Drøfting av saker til generalforsamling

Delegerte saker og referatsaker

24.02.2016

16/16   Medlem til styret for vegen Bry bru -  Rødungstølen

17/16   Prosjekt 188 Pumpestasjon v/Hol badeplass utskifting - Sluttmelding

18/16   Ombygging Dagali renseanlegg  - Sluttmelding

19/16   Detaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell

20/16   Formannskap. Kommunestyreperioden 2015 - 2019 - Valg av nytt medlem

21/16   Hallingtinget 2015-2019. Valg av nytt medlem

22/16   Valgstyre. Valg for perioden 2015 - 2019 - Valg av nytt varamedlem

23/16   Styret for Kleivi Næringspark - Valg av ny representant 2015 - 2019

24/16   Hallingskarvet Nasjonalpark. Forslag til medlemmer i nasjonalparkstyret - Nytt forslag

25/16   Lokal folkeavstemning om evt. kommunesammenslåing

26/16   Delegering av myndighet til rådmannen - Alkoholloven

Interpellasjon fra Hol arbeiderparti

27.01.2016

1/16  Fritak for eiendommer etter Lov om eigedomsskatt § 7

2/16  Emisjon Godarfoss Kraft AS

3/16  Kommunerevisjon IKS - Endring av selskapsavtalen

4/16  Vinn AS Hallingdal - Endring av vedtekter/aksjonæravtale

5/16  Sluttmelding flomsikring Skriu

6/16  Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad 2016 - 2020

7/16  Detaljregulering Havsdalsgrenda  2. gangs behandling

8/16  Klagesak - detaljregulering Skurdalsstøane Reguleringsplan for Skurdalsstølane

9/16   Klage på vedtak om konsesjon for Eima kraftverk

10/16  Søknad om fritak som leder i klagenemnd for eiendomsskatt

11/16  Møtefullmektig i Forliksrådet perioden 01.01.2016 - 31.12.2019

12/16  Alkoholpolitiske retningslinjer revidering - forlengelse av skjenkebevillinger

13/16  Flyktningsituasjonen i Hol kommune

14/16  Prioritert handlingsprogram 2016

15/16  Søknad om fritak for politiske verv - Mari Fjørtoft Bjørnstad

Interpellasjon

Referatsaker


2015

 16.12.2015

47/15 Delegering av myndighet til valgstyret

48/15 Kleivi Næringspark. Økonomiplan 2016-2019 m/årsbudsjett 2016

49/15 Overføring av ubrukt investeringsramme fra 2015 til 2016

50/15 Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019  (58 MB)

51/15 Tiltaksstrategi for bruk av SMIL midlar i Hol 2016 - 2019

52/15 Møtefullmektig i Forliksrådet perioden 01.01.2016 - 31.12.2019

53/15 Mulighetsstudie for etterbruk av Hovet skole - prinsippvedtak

54/15 Søknad om fritak fra verv i klagenemnd for eiendomsskatt

55/15 Evaluering av Hallingdal Barneverntjeneste

Referatsaker

Spørretimen

25.11.2015

39/15    Anmodning om bosetting av flyktninger 2016 – 2019

40/15    Skatteoppkreveren i Hallingdal. Valg av 2 medlemmer til folkevalgt nemnd samt medlem til klagenemnd for perioden 2015 – 2019.

41/15    Kommunerevisjon IKS - Valg av medlem til representantskapet og styremedlem. 2015 - 2019

42/15    Aktivitetsbudsjett for SMIL og NMSK midler til landbruket i Hol 2016

43/15    Møteplan 2016

44/15    Detaljregulering av 66/624 og 66/637, Felt 4, Geilo Fjellandsby - annengangs politisk behandling

45/15    Detaljregulering Sveingårdstølen

Interpellasjon

Referatsaker

30.09.2015

Utdeling av minnemedaljer

Spørretimen

60/15  Tilsyn med besitter av næringsavfall - Tilbakeføring av delegasjon

61/15  Kommunedelplan for helse- og omsorg - planprogram

62/15  Tertialrapport 2/2015 Hol kommune

63/15  Ørteren kraftverk KF - Fastsettelse av styregodtgjørelse

64/15  Geilo Lufthavn Dagali.  Vurdering av et eventuelt salg.

65/15  Detaljregulering av 66/624 og 66/637, Felt 4, Geilo Fjellandsby - annengangs politisk behandling

66/15  Geilo sentrum, BFT1a-BFT1b-BFT2, detaljregulering, klagebehandling

Spørretimen

Referatsaker

 26.08.2015

52/15 Detaljregulering for Skurdalstølane

53/15 Revidering av budsjett 2015

54/15 Årsmelding  2014 – Hol og Ål Felleskjøkken

55/15 Kommunal garanti – refinansiering lån Geilo Informasjonssenter AS

56/15 Trafikksikkerhetstiltak i Veslerunden

57/15 Finansiering av arbeidet med fellesgodene stier og løyper i Hol kommune

58/15 Selskapskontroll – Retura Val-Hall AS

24.06.2015

42/15   Kleivi Næringspark - Årsmelding og regnskap 2014

43/15   Endring av Detaljregulering for Aasremmenden. Klage

44/15   Klagesak - detaljregulering for F2 og F3, Kikut - Geilo

45/15   Kommunedelplan for kultur

46/15   Bosetting av flyktninger i Hol kommune. Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger i 2015 og 2016.

47/15   FIG-LAGER Hallingdal - Evnt.- flytting til Torpomoen.

48/15   Salg av Lienvegen 220, G/Bnr. 61/70

49/15   61/37. Salg av Lien grendehus

50/15   Ørteren kraftverk KF - Valg av styre.

51/15   Suppleringsvalg - Valgstyre og utvalg for plan og utvikling.

Referatsaker

27.05.2015

27/15    Ørteren kraftverk KF - Regnskap og årsmelding 2014

28/15    Årsmelding 2014 Hol kommune

29/15    Regnskap Hol kommune 2014

30/15    Tertialrapport 1/2015 Hol kommune

31/15    Strategikonferansen 2015 – Oppsummering

32/15    Finansiering av forprosjekt for etterbruk av Hovet skole

33/15    Navnevalg ny skole i østre Hol

34/15    Målform ved ny skole i østre Hol

35/15    Retningslinjer for merking og skilting av løyper og stier

36/15    Utviklingsprogram for byregioner, gjennomgang av samfunnsanalyse Hallingdal og søknad fase 2.

37/15    61/25 og 37. Salg av Lien grendehus

38/15    Vinterhage – Geilotun

39/15    Husleiesatser i omsorgsboligene på Høgehaug Bo- og behandlingssenter etter ombygging

40/15    Mulighetsstudie Slåttahølen.

41/15    Ustekveikja Energi AS - Drøfting av saker til generalforsamling 2015

Referatsaker