Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Geilohovda alpinnedfart, 64/55 m.fl. Geilo

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GEILOHOVDA ALPINNEDFART , 64/55 M.FL, GEILO Utvalg for plan og utvikling har i møte den 15.02.2018  i sak nr.  7/18  vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Geilohovda Alpinnedfart , 64/55 m.fl ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er å sikre en bredere alpinnedfart ned til den gamle basetasjonen til Geilo Taubane.

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol i tidsrommet  24.02.2018-14.04.2018.  

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen 14.04.2018.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Saksutskrift

Innspill ved oppstart av planarbeid

ROS-analyse

Detaljregulering for Highland; Geilo

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 07.12.17 i sak nr.  87/17 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Highland ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. Planområdet ligger i Geilo sentrum sør for Rv 7 og øst for Fv 40Formålet med planen er å regulere inn flere leiligheter i tilknytning til Highland Hotell. 

Forslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol i tidsrommet 27.01.18 – 10.03.18.    
Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no  innen 10.03.18.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

Detaljregulering for skibru og parkering, Kikut

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 7. desember 2017 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kikut-utfarten ut til offentlig ettersyn, med slik vedtak:

  1. Oversiktstegning og detaljskisser må bearbeides i forhold til at avkjøring mot sør fjernes.
  2. Ny bestemmelse i pkt 3.2: Ved etablering av kulvert skal avkjøring fra RV 40 inn mot eiendommen 66/228 fjernes og kulverten tilpasses dette.
  3. Ny bestemmelse i pkt 2.1: Før bygging av skikulvert skal avkjøring fra RV 40 inn mot eiendommen 66/228 fjernes.
  4. Bestemmelse 5.1 siste ledd (Innenfor områdene – foruten på gnr 66 bnr 204 - kan det tilrettelegges for ulike aktiviteter) tas ut.
  5. Størrelsen på kulvert må vurderes så stor maskin kommer igjennom.

Hensikten med planarbeidet er å revidere reguleringsplan for Midthovda - Kikut for å få lagt om skiløypetrase gjennom området samt nytt krysningspunkt av FV40. Samtidig ønskes en fortetting med 5 nye fritidstomter. Parkeringsplass for allmenheten ønskes utvidet, og det skal foretas en grensejustering for gnr 66 bnr 228.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 85/17.

Under er det tatt med oversiktstegning, detaljskisser og bestemmelser som er rettet opp i tråd med vedtaket.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen 22. februar 2018.

Dokumenter:

Oppdatert plankart med feltnavn

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Oversiktsskisse

VA-plan

VA-skisse

Illustrasjon

ROS-sjekkliste

Merknader

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer