Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering Breidablik

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 12. april 2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering Breidablik, gnr/bnr 65/17, 65/1 og 65/28 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger like sør for riksveg 7, øst i Geilo sentrum. På eiendom 65/17 står i dag gamle Breidablik Hotel – senere Griegs Hotel.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendom gnr/bnr 65/17 til kombinert formål turistbedrift/fritidsleiligheter. Reguleringsplanen omfatter også eiendommene gnr/bnr 65/28 og gnr/bnr 65/1.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 25/18.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen 4. juni 2018.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vegtegning

Støynotat

Innkomne merknader

Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 08.03.2018 i sak nr. 16/18 å legge forslag til Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 10

Området ligger ca en km øst for Ustaoset og nord for Rv 7. Formålet med planen er innarbeidelse av to nye tomter og en adkomstvei.  Det er også foreslått å endre noen tomtegrenser.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen høringsfristen 02.06.18

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vann- og avløpsplan

Kart vann- og avløpsplan

Saksutskrift

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer