Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Detaljregulering Solhovda sør

Utvalg for Plan- og utvikling i Hol kommune vedtok i møte den 12.01.2017 sak 1/17, å legge forslag til detaljregulering for Solhovda sør ut på offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er etablering av fritidsboliger i Skurdalsåsen vest for fylkesvei 40. Totalt legges det til rette for opp til 200 nye enheter av ulik størrelse fordelt på 156 nye tomter, planområdet er på 191 dekar. Området inkluderer 7 eksisterende hytter. Planforslaget forutsetter etablering av nytt kryss fra fylkesveg 40.

Naboer og berørte parter varsles direkte.

Eventuelle merknader sendes Hol kommune, Utvalg for Plan og Utvikling, 3576 Hol eller på e-post til: postmottak@hol.kommune.no, innen høringsfristen 16.3.2017

Saksutskrift

Reguleringsbestemmelser

Planforslag

Støysonekart

Eksempel hytte

Fv 40 kryssutforming

Rammekart vann og avløp

Vann og avløpsplan

 Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 01.12.2016, i sak nr. 52/16, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Skurdalsstølane ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca 2120 daa og ligger på nordsiden av Fv. 40 ovenfor Eivindplass, om lag 10 km sør for Geilo.

Formålet med planen er å revidere eksisterende reguleringsplan for Skurdalsstølane. Planforslaget medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen med 100 nye tomter. 

Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i revidert reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.08.2015, saksnr. 52/15.

Plandokumentene ligger også på Hol kommunehus, servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo

Eventuelle merknader sendes Hol kommune, Plan, bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller til postmottak@hol.kommune.no, innen høringsfristen 06.02.2017.


Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Vann- og avløpsplan

Saksutskrift - Utvalg for plan og utvikling 15.04.2015

Saksutskrift - Hol kommunestyre 26.08.2015

Klagebehandling - Fylkesmannens vedtak 13.05.2016

Eksisterende plan

Saksutskrift - Utvalg for plan og utvikling 01.12.2016

Høringsbrev 16.12.2016

Detaljregulering for Rennedalen 

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 18.08.6 i sak nr. 29/16 å legge Detaljregulering for Rennedalen ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 10

Området ligger i Rennedalen på Ustaoset.

Formålet med planen er fortetting med 25 hytter og 7 leiligheter.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen høringsfristen 17.12.16

Saksutskrift

Reguleringbestemmelse

Planbeskrivelse

Plankart

Vann- og avløpsplan

Kart vann og avløp

Holsreguleringa i Hol og Ål kommuner - revisjon

Høring av revisjonsdokument for Holsreguleringa i Hol og Ål kommuner

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer