Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 12.04.2018 i sak nr. 24/18 å legge forslag til Detaljregulering for del av 11/2, Holsåsen ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 – 10.

Området ligger på Holsåsen ved Steinstølen
Formålet med planen er innarbeidelse av 26 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder også seks eksisterende hytter og en støl. 

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 28.07.2018

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Helningskart

VA-plan

VA-kart

Saksutskrift

 

Konsesjonsvilkår for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget i Hol, Ål, Gol, Nes og Nore og Uvdal kommuner - Revidering

NVE har revisjonsdokument for reguleringa av Uste-Hallingdalsvassdraget ute på offentlig høring.
På bakgrunn av føringer fra NVE har Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering og E-CO Energi AS utarbeidet et revisjonsdokument, som blant annet beskriver reguleringene og vurderer de ulempene en er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentleg hørng. Revisjonsdokumentet og bestemmelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre inn søket, kan du velge «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon.
Dersom du ønsker ein papirversjon, kan du kontakte Halvor Kr. Halvorsen tlf. 24 11 65 11, eller e-post:
halvor.halvorsen@e-co.no.

2 eksemplarar av revisjonsdokumentet er lagt ut til gjennomsyn på servicetorget i Hol kommune på Geilo.

Merknader sendes fortrinnsvis via sakens nettside www.nve.no/konsesjonssaker.

Alternativt med epost til nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelinga, postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Frist for å komme med merknader er 15. september 2018.

Norges vassdrags- og energidirektorat
 

Detaljregulering Nystølhovda, Holsåsen

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 12.04.2018 i sak nr. 24/18 å legge forslag til Detaljregulering for Nystølhovda 11/5,8, Holsåsen ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 – 10.

Området ligger på Holsåsen øst for Steinstølen.
Formålet med planen er innarbeidelse av 20 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet inneholder også en støl og en skiløype.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 13.07.2018

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Kart som viser område 43 og del av Holsåsen del 1

Vann- og avløpsplan

VA-plankart

Saksutskrift

 

Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 09.05.2018 i sak nr. 29/18 vedtatt å legge forslag til Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Planområdet ligger i Vestlia, Geilo, med adkomst fra Stølsvegen og omfatter eiendom g/bnr 65/33 og del av eiendom g/bnr 65/310. Formålet er å omregulere området fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i samsvar med prinsippsakene «Arealpolitikk for varme-kalde senger», K-5/14 og K-29/14. Planforslaget inneholder oppføring av 10 nye tomannsfritidsboliger med totalt 20 boenheter.

Eventuelle merknader må sendes Hol kommune, Plan og utvikling, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post: postmottak@hol.kommune.no  innen høringsfristen 02.07.2018.


Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Vann- og avløpsplan

Saksutskrift

 

Detaljregulering Breidablik

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 12. april 2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering Breidablik, gnr/bnr 65/17, 65/1 og 65/28 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger like sør for riksveg 7, øst i Geilo sentrum. På eiendom 65/17 står i dag gamle Breidablik Hotel – senere Griegs Hotel.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av eiendom gnr/bnr 65/17 til kombinert formål turistbedrift/fritidsleiligheter. Reguleringsplanen omfatter også eiendommene gnr/bnr 65/28 og gnr/bnr 65/1.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 25/18.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 04.06.2018.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vegtegning

Støynotat

Innkomne merknader

Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte den 08.03.2018 i sak nr. 16/18 å legge forslag til Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12 - 10

Området ligger ca en km øst for Ustaoset og nord for Rv 7. Formålet med planen er innarbeidelse av to nye tomter og en adkomstvei.  Det er også foreslått å endre noen tomtegrenser.

Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på Geilo, Hol folkebibliotek på Geilo og kommunehuset i Hol. 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol innen høringsfristen 02.06.18

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vann- og avløpsplan

Kart vann- og avløpsplan

Saksutskrift

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer