Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn

Detaljregulering F7 Luten - Geilo , gnr/bnr 61/8

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 22. juni 2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for område – F7 Luten – Geilo, gnr/bnr 61/8 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger nordøst for Geilo sentrum og Øyo, øst for elva Bardøla. Området ligger ca. 1 km fra Rv. 7 og ca. 2 km. nordøst for Geilo sentrum. Planområdet har en størrelse på i underkant av 25 daa og ligger på eiendommen 61/8 på Luten. Planområdet er ubebygd, men grenser i vest til eksisterende hytter. Øst for planområdet ligger eksisterende gårdsbruk på Luten.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i område F7 innenfor kommunedelplanen for Geilo sentrum.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 56/17.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen 19. september 2017.

Dokumenter:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Kommenter vedrørende vedtak i UPU 22.06.2017

Ny forskrift om adgang til jakt og fangst etter bever i Hol kommune

Hol Viltnemnd vedtok 15.06.2017 å legge ett forslag til ny forskrift om åpning for jakt og fangst etter bever i Hol kommune ut på høring. Høringsfristen settes til 04. August 2017. For mer informasjon kan utmarksrådgiver Torkil B. Dokk kontaktes på tlf. 32 09 21 44 , eller på mail: torkil.bratberg.dokk@hol.kommune.no

Høringssvar sendes til Hol kommune, Ålmannsvegen 8, 3576 Hol, eller til postmottak@hol.kommune.no

Forskrift om adgang til jakt etter bever i Hol kommune

Detaljregulering for område - Hingsa - Kvisla, gnr/bnr 24/78

Utvalg for plan og utvikling har i møte den 22. juni 2017 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for område– Hingsa – Kvisla, gnr/bnr 24/78 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i skogområdet langs Hingsavegen og har en størrelse på ca. 524 daa. Området er ubebygd med unntak av tre eksisterende fritidsboliger.

Formålet med planforslaget er å utvikle område 24/78 i gjeldende kommuneplan for Hol kommune med inntil 41 nye tomter for fritidsbebyggelse. Adkomst til området vil være via Sandsvegen og Hingsavegen. Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Utvalg for plan og utvikling / Sak 54/17.

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller e-post: postmottak@hol.kommune.no innen 23. august 2017.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksfremlegg UPU den 22.06.2017

Vedtak UPU den 22.06.2017

Helningskart

VA-plan

Link til sakspapirene og møtekalender Utvalg for plan og utvikling  22.06.2017

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr

Forskriften er likelydende for kommunene i Hallingdal.

Høringsdokumenter:

•Forslag til ny «Forskrift om tømming av avløpsanlegg m.m.,» saksfremlegg 

•Forslag til ny «Forskrift om tømming avløpsanlegg m.m.," vedtak i UPU sak 59/17 22.06.17

•Forslag til ny «Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr»

Eventuelle merknader sendes til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til postmottak@hol.kommune.no innen høringsfristen 19.08.17.

Høringssvar

Ønsker du å sende inn merknader til høringssaker? Her finner du skjema som kan fylles ut og skrives ut. 

Skjema for høringssvar

Kunngjøringer

Se også kunngjøringer