Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet

I henhold til kommuneplanutvalgets vedtak 11.05.2017 , sak 6/17 varsles med dette oppstart av planarbeid for revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram for planarbeidet legges samtidig ut på høring i 6 uker. Planprogrammet skal avklare formålet med planarbeidet og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Formålet med kommunedelplan for trafikksikkerhet er å gi et målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. I kommunal planstrategi 2016-2020 er det vedtatt at planen skal revideres i forbindelse med godkjenning som «trafikksikker kommune». Kommunedelplanen har 12-års perspektiv, men tiltaksplanen er gjeldende for en 4 års periode med årlig rullering.

Nå ved oppstart av planarbeidet ønsker vi særlig innspill til tiltaksdelen:

  • Særlige trafikkfarlige strekninger eller punkt (gjerne inntegnet på kart) med kort beskrivelse av hva som er problemet (til revisjon av prioriteringssliste for fysiske tiltak).
  • Gode ideer til holdningsskapende tiltak for å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet og trafikksikrende adferd.

Frist for innspill er satt til 30.06.2017.
Innspill merkes: Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no

Planprogram - Revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Planprogram Kulturminnevern 2018-2030

Kommuneplanutvalget har i møte 23.3.2017 sak 4/17 vedtatt å legge planprogram for Kulturminneplan for Hol kommune til hørig. Det varsles med dette om planoppstart og høring av planprogram. Frist for innspill er satt til 13.6.2017. Innspill merkes Kulturminneplan og sendes Hol kommune v/ Jon Opsahl, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Planprogram Kulturminnevern 2018-2030

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022


Kommuneplanutvalget har i møte 23.3.2017 sak 3/17 vedtatt å legge planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv til høring. Det varsles med dette om oppstart og høring av planprogam. Frist for innspill er satt til 13.6.2017.  Innspill merkes Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og sendes Hol kommune v/ Jon Opsahl, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022

Vedtatte planer

Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29.3.2017 i sak nr. 21/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca 2120 dekar og ligger i Skurdalen på nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass. Reguleringsplanen medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen i Skurdalsstølane med 100 nye hyttetomter. Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.8.2015, saksnr. 52/15.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf.forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 8.5.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Plankart datert 04.04.2017

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser datert 29.03.2017

VA-plan

Saksutskrift UPU 01.12.2016

Saksutskrift KS 29.03.2017

Merknader samlet

Merknad Fiske

Vurdering merknad Fiske

Gammel reguleringsplan datert 14.08.2000

Saksutskrift UPU dater 15.04.2015

Saksutskrift KS datert 26.08.2015

Detaljregulering for Åsen, Dagali

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

VA-plan

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

Detaljregulering Ustedalen gnr 66/30

Kommunestyret har i møte den 28.09.26 i sak nr 88/16 godkjent Detaljregulering for Ustedalen hotell i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen innebærer:

  • Omregulering av parkeringsplass og boligtomt til hotell med 42 hotellrom/leiligheter, parkingskjeller og bussparkering
  • Omregulering av 15% av eksisterende hotell til friftidsleiligheter tilrettelagt for utleie,

Iht prinsippsakene « Arealpolitikk for varme og kalde senger» K-5/24 og K-29/14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 14.01.17 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Vedtak

UPU

UPU

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Illustrajon bebyggelse

Kommunedelplan for Helse og omsorg 2016 - 2027

Kunngjøring om planvedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Hol kommunestyre i møte 27.04.16 godkjente Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027

Andre kunngjøringer

Områdeplan Vestlia

KPU-vedtak Områdeplan Vestlia

Konseptplan Vestlia

Offentlig ettersyn

Se hva som er til offentlig ettersyn