Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Detaljregulering fritidsbebyggelse Øvre Budalslie

Varslingsbrev

Varslingskart

Detaljregulering Breidablik - "Hotell Alpin Geilo"

Varslingsbrev

Detaljregulering for del av gnr. 99 og bnr. 1, Dagali

Varslingsbrev

Detaljregulering for Solhaug

Varslingsbrev

Detaljregulering fritidsbebyggelse del av eiendom 11/2, Holsåsen

Varslingsbrev

Reguleringsendring for Kikut Fjellstuer

I henhold til plan og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av planarbeid. Varselet gjelder omregulering av eksisterende reguleringsplan "Reguleringsendring for Kikut Fjellstuer gnr/bnr. 66/335, 338, del av 336 i Hol kommune.

Dokumenter:

Varslingsbrev

Kart

Reguleringsplan for Solheim

I henhold til plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid. Varselet gjelder omregulering av eksisterende reguleringsplan "Reguleingsplan for Solheim i Hol kommune.

Dokumenter:

Høringsbrev

Kart

Detaljregulering for Stølsvegen, Vestlia gnr./bnr. 65/310

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at grunneier, Stølsvegen 3 AS, starter opp arbeidet med detaljreguleringsplan for Stølsvegen.  Formålet er å omregulere gnr./bnr. 65/310 fra turistbedrift til fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie i tråd med sakene K-5/14 «Prinsipp vedtak varme-kalde senger» og K-29/14 «Retningslinjer for bebyggelse tilrettelagt for utleie».

Innspill til planarbeidet kan sendes innen 5.juli til; siv ark tanja vardund as, Sommerrogata 17, 0277 Oslo.
Mail; tanja@vardund.no

Høringsbrev

Kart

Adresseliste offentlige

Adresseliste private

Kommunedelplan barnehage og skole i Hol kommune

I henhold til kommuneplanutvalgets vedtak 11.05.2017 , sak 7/17 varsles med dette oppstart av planarbeid for kommunedelplan for barnehage og skole i Hol kommune. Forslag til planprogram for planarbeidet legges samtidig ut på høring i 6 uker. Planprogrammet skal avklare formålet med planarbeidet og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Frist for innspill er satt til 7.7.2017.
Innspill merkes: Kommunedelplan barnehage og skole i Hol kommune
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no

Planprogram - Kommunedelplan for barnehage og skole 2018-2030

Oppstartsbrev

Revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet

I henhold til kommuneplanutvalgets vedtak 11.05.2017 , sak 6/17 varsles med dette oppstart av planarbeid for revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram for planarbeidet legges samtidig ut på høring i 6 uker. Planprogrammet skal avklare formålet med planarbeidet og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Formålet med kommunedelplan for trafikksikkerhet er å gi et målrettet og systematisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. I kommunal planstrategi 2016-2020 er det vedtatt at planen skal revideres i forbindelse med godkjenning som «trafikksikker kommune». Kommunedelplanen har 12-års perspektiv, men tiltaksplanen er gjeldende for en 4 års periode med årlig rullering.

Nå ved oppstart av planarbeidet ønsker vi særlig innspill til tiltaksdelen:

  • Særlige trafikkfarlige strekninger eller punkt (gjerne inntegnet på kart) med kort beskrivelse av hva som er problemet (til revisjon av prioriteringssliste for fysiske tiltak).
  • Gode ideer til holdningsskapende tiltak for å øke bevisstheten rundt trafikksikkerhet og trafikksikrende adferd.

Frist for innspill er satt til 30.06.2017.
Innspill merkes: Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Sendes Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no

Planprogram - Revisjon av Kommunedelplan for trafikksikkerhet

Planprogram Kulturminnevern 2018-2030

Kommuneplanutvalget har i møte 23.3.2017 sak 4/17 vedtatt å legge planprogram for Kulturminneplan for Hol kommune til hørig. Det varsles med dette om planoppstart og høring av planprogram. Frist for innspill er satt til 13.6.2017. Innspill merkes Kulturminneplan og sendes Hol kommune v/ Jon Opsahl, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Planprogram Kulturminnevern 2018-2030

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022


Kommuneplanutvalget har i møte 23.3.2017 sak 3/17 vedtatt å legge planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv til høring. Det varsles med dette om oppstart og høring av planprogam. Frist for innspill er satt til 13.6.2017.  Innspill merkes Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv og sendes Hol kommune v/ Jon Opsahl, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller med e-post jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2022

Vedtatte planer

Detaljregulering F7 Luten - Geilo, gnr/bnr 61/8

Kommunestyret har i møte den 31. januar 2018 vedtatt detaljregulering for område – F7 Luten – Geilo, gnr/bnr 61/8.

Planområdet ligger nordøst for Geilo sentrum og Øyo, øst for elva Bardøla. Området ligger ca. 1 km fra Rv. 7 og ca. 2 km. nordøst for Geilo sentrum. Planområdet har en størrelse på i underkant av 25 daa og ligger på eiendommen 61/8 på Luten. Planområdet er ubebygd, men grenser i vest til eksisterende hytter. Øst for planområdet ligger eksisterende gårdsbruk på Luten.

Formålet med planen er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i område F7 innenfor kommunedelplanen for Geilo sentrum.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret / Sak 7/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

Detaljregulering for Fjelljom boligfelt, Skurdalen

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 31.01.2018 i sak nr. 6/18 med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger nordvest for Skurdalen oppvekstsenter og Skurdalskyrkja ved Skurdalen camping. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 17 nye boligtomter. Hovedsakelig eneboliger og en tomt hvor det åpnes for tomannsboli/tettsmåhusbebyggelse/rekkehus.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort bindende i reguleringsplan.

Dokumenter:

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

VA-plan

VA-plan tegning 1

VA-plan tegning 2

Fylkesmannen trekker innsigelse

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegenn 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 19.03.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være framsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Detaljregulering for Rennedalen

Kommunestyret har i møte den 30.08.17 i sak nr. 60/17 godkjent Detaljregulering for Rennedalen  i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planområdet ligger i Rennedalen på Ustaoset.
Formålet med planen er fortetting med hytter og leiligheter. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 13.01.18 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift fra KS 30.08.2017

Saksutskrift fra UPU 18.08.2016

VA-plan

Kart VA-plan

Detaljregulering for Nedre Aasberg hyttefelt, Dagali

Hol kommune vedtok reguleringsplanen 29.11.2017 i sak nr. 73/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet ligger nordvest for Roahovda i Dagali, ca 1 km vest for fv. 40. Formålet med planen er å regulere inn 14 hyttetomter på del av eiendom 96/1 avsatt til fritidsbebyggelse, område 62 i kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 29.01.2018. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf. plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

VA-plan

Detaljregulering Fredheim F4, Geilo

Hol kommune vedtok reguleringsplanen 22.02.2017 i sak nr. 17/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet på ca. 19,8 daa er lokalisert langs Gamle Skurdalsveien, ca. 300 m fra krysset med Stølsvegen. Formålet med planen er å legge til rette for fire nye hyttetomter i tillegg til eksisterende hytte i Gamle Skurdalsveien 91.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 22.01.2018.

Eventuelt krav om innløsning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter § 15-3 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt, jf. pbl. § 1-9.

Dokumenter:

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Oversiktskart fra Hallingdal kraftnett

Helning 1_4

Helning 1_3

Oversikt VA

Arkeologisk registreringsrapport

Saksutskrift KS 22.02.2017 

Detaljregulering for område - Hingsa - Kvisla

Kommunestyret har i møte den 25. oktober 2017 vedtatt detaljregulering for område– Hingsa – Kvisla, gnr/bnr 24/78 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i skogområdet langs Hingsavegen og har en størrelse på ca. 524 daa. Området er ubebygd med unntak av tre eksisterende fritidsboliger.

Formålet med planen er å utvikle område 24/78 i gjeldende kommuneplan for Hol kommune med inntil 41 nye tomter for fritidsbebyggelse.

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret / Sak 61/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelse

Planbeskrivelse

VA-plan

Sakfremlegg

Møteprotokoll 

Handlingsplan for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021

Hol kommunestyre vedtok i møte 27.09.17 Handlingsplanen for stier og løyper i Hol kommune 2017-2021.

Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Dokumenter:

Handlingsplan for stier og løyper

Retningslinjer for sti og løypenemnder

Løypeoversikt

Oversikt over kartlagte stier

Prinsipper for bærekraftig stiutvikling

Uprioritert tiltaksliste stier og løyper

Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt Boligfelt B1, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 28.6.2017 i sak nr. 42/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Planområdet på ca 35 daa ligger om lag 2 km vest for Geilo sentrum, like sør for Rv 7 og grenser til Fossgardfeltet i øst og område bestående av fritidsbebyggelse og boliger i vest. Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med 19 boenheter med tilhørende friareal og lekeplass i område B1 i kommunedelplan for Geilo. Boenhetene er fordelt på 17 eneboliger og 1 tomannsbolig. Planområdet er i dag ubebygd og består av delvis tidligere innmarksbeite, skog og dyrka mark.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 28.8.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet.
Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Dokumenter:

Reguleringkart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

VA-plan

Saksfremlegg KS 28.06.2017

Detaljregulering for Solhovda Sør

Kommunestyret har i møte den 28. juni 2017 vedtatt detaljregulering for Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl.

Planen har forslag om opparbeidelse av inntil 193 hytter, med maksimalt 200 nye enheter, fordelt på 156 tomter. Området er på om lag 435 dekar. Totalt er det planlagt 38 ulike felt fordelt på om lag 191 daa. Området inkluderer også 7 eksisterende hytter. Det er avsatt 27 felt for frittliggende hyttebebyggelse og 12 felt for hyttetun med konsentrert fritidsbebyggelse. Planområdet ligger inntil Fv. 40, i Skurdalsåsen, like sør for Aasremmenden og det etablerte hytteområdet på Kikut (om lag 1,5 km).

Saksdokumentene med alle vedlegg og utvalgets behandling kan ses under menyvalget Politikk og innsyn / Sakspapirer og møtekalender / Kommunestyret 28.06.2017 / Sak 41/17.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Hol kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Dokumenter:

Reguleringskart

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbeskrivelse

Helningskart

Støyrapport

Saksutskrift KS 28.06.2017

VA-notat

Reguleringsplan for Skurdalsstølane

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen 29.3.2017 i sak nr. 21/17 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Planområdet er på ca 2120 dekar og ligger i Skurdalen på nordsiden av Fv. 40, ovenfor Eivindplass. Reguleringsplanen medfører en fortetting av fritidsbebyggelsen i Skurdalsstølane med 100 nye hyttetomter. Det presiseres at det er de samme 100 tomtene det er lagt opp til i reguleringsplan for Skurdalsstølane godkjent i Hol kommunestyre 26.8.2015, saksnr. 52/15.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jf.forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune, plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 8.5.2017.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven § 15-3 og krav om innløsning etter § 15-2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet. Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1-9.

Plankart datert 04.04.2017

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser datert 29.03.2017

VA-plan

Saksutskrift UPU 01.12.2016

Saksutskrift KS 29.03.2017

Merknader samlet

Merknad Fiske

Vurdering merknad Fiske

Gammel reguleringsplan datert 14.08.2000

Saksutskrift UPU dater 15.04.2015

Saksutskrift KS datert 26.08.2015

Detaljregulering for Åsen, Dagali

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

VA-plan

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

Detaljregulering Ustedalen gnr 66/30

Kommunestyret har i møte den 28.09.26 i sak nr 88/16 godkjent Detaljregulering for Ustedalen hotell i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen innebærer:

  • Omregulering av parkeringsplass og boligtomt til hotell med 42 hotellrom/leiligheter, parkingskjeller og bussparkering
  • Omregulering av 15% av eksisterende hotell til friftidsleiligheter tilrettelagt for utleie,

Iht prinsippsakene « Arealpolitikk for varme og kalde senger» K-5/24 og K-29/14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 14.01.17 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Vedtak

UPU

UPU

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Illustrajon bebyggelse

Kommunedelplan for Helse og omsorg 2016 - 2027

Kunngjøring om planvedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Hol kommunestyre i møte 27.04.16 godkjente Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027

Andre kunngjøringer

Områdeplan Vestlia

KPU-vedtak Områdeplan Vestlia

Konseptplan Vestlia

Beitebruksplan

KPU-vedtak Beitebruksplan

Informasjon /KPU-saksutskrift Beitebruksplan

Høyring av søknad for Frosen kraftverk i Ål kommune

Høringsbrev

Offentlig ettersyn

Se hva som er til offentlig ettersyn