Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer

Varsel om oppstart av planer

Her finner du kommunale reguleringsplaner som det er varslet oppstart på. I tillegg finner du noen private planer (listen er ikke fullstendig).

Detaljregulering fritidsbebyggelse Ustaoset, eiendom 5/106

Informasjon og kart finner du her

Detaljregulering Highland hotell

Se informasjon og kart her

Varsel om oppstart av reguleringsplan Nystølhovda hyttefelt

Høringsbrev

Planavgrensing Nystølhovda, kart

Nystølen fra kommuneplan arealdel

Varsel om oppstart, endring, del av reguleringsplan for Geilohovda

Det varsles oppstart av endring for del av reguleringsplan, Geilohovda S1, vedtatt 29.01.2004 (KS saknr. 9/04), iht. plan og bygningsloven (1985) § 27-2. Endringen gjennomføres etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven (2008) § 12-14. Reguleringsplanen er opprinnelig utarbeidet i henhold til gammel planlov, PBL 14. juni 1985 nr. 77.

Hol kommune ønsker å sikre en bredere alpinnedfart i plan frem til T5 og foreslår å endre formål avsatt til kombinert formål for fritidsbolig/alpinområde (F/A1) til alpinområde. Endringen omfatter deler av eiendom med gnr. bnr. 64/147 og 64/149 m. fl. Kommunen har tidligere lagt ned bygge- og deleforbud på eiendommen gnr. bnr. 64/147.

Dokumentene ligger tilgjengelig på våre hjemmesider www.hol.kommune.no under kunngjøringer.

Eventuelle merknader sendes Hol kommune, plan, bygg og landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol, eller til postmottak@hol.kommune.no innen 9.12.2016

Varslingskart

Detaljregulering Kvisla/ Hingsavegen, Geilo

Varsel om igangsatt planarbeid

Varslingskart (foreløpig planavgrensning)

 Detaljregulering område F7, v/ Luten, Geilo

Varsel om igangsatt planarbeid

Varslingskart (foreløpig planavgrensing)

Områdeplan for Vestlia reiselivsområde

Hol kommune arbeider med områdeplan for Vestlia i samarbeid med utbyggere i området.

Det ble avholdt et folkemøte på Vestlia hotell 5.september 2014.

Opus as har på vegne av utbyggere i Vestlia utarbeidet utkast til konsekvensutredninger for en utbygging i Vestlia. Disse ble oversendt Hol kommune 17.desember 2014, og kan finnes under teksten.

Utredningene er kun utkast, og endelige konsekvensutredninger vil følge planforslaget når det sendes inn til behandling.

Kommuneplanutvalget gjorde en prosessbehandling av saken i møte 28. mai 2015, hvor det ble vedtatt overordnete føringer for det videre planarbeidet.

Her kan du se Kommuneplanutvalgets vedtak 28.05.2015

Med bakgrunn i vedtaket 28.05.15 ble det i Kommuneplanutvalget 27.08.2015 vedtatt revidert Planprosess og fremdrift, datert 17.08.15.

Denne viser arbeid- og ansvarsfordeling mellom partene fremover mot endelig planforslag.

Her kan du finne revidert planprosess og fremdrift, datert 17.08.15

Her kan du finne tilhørende saksfremstilling

Vi ønsker en åpen prosess, og inviterer alle parter i og utenfor området om å sende innspill til planarbeidet, slik at vi kan ta disse med i vår behandling av planen.

Her kan du se Opus as sin presentasjonen fra folkemøtet

Her kan du se planprogram

Her kan du se utkast til konsekvensutredninger pr. 17.12.2014:

KU - samfunn

KU - friluftsliv og nærmiljø

KU - kulturminner og kulturmiljø

KU - naturmiljø

KU - naturressurser

KU -  landskapsanalyse

Vedtatte planer

Detaljregulering for Åsen, Dagali

Vedtak

Saksframlegg

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

VA-kart

VA-plan

Detaljregulering for næringsområde Vøllo, Geilo

Hol kommunestyre vedtok reguleringsplanen1 4.12.2016i sakn r. 104/16 med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12- 1 2.

Planområdet ligger på Vøllo på østsidena v Rv7 ved Trøoundergangenc,a 3 km nordøst for Geilo sentrum.

Panen inneholder ca 100 daa næringsareasl att av til industri, mellomlagring av masser og annen næring.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens§ 1- 9 , jf forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig og sendes til: Hol kommune,plan- bygg og landbruk, Ålmannvegen 8 , 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune.no innen 23.01.17.

Eventuelt krav om erstatning i henhold til plan- og bygningsloven§ 15- 3 og krav om innløsning etter § 15 - 2 må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjørnigstidspunktet.

Vi gjør oppmerksompå at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som er avgjort i bindende reguleringsplan og hvor klagefristen er utløpt. Jf pbl § 1- 9 .

Saksframlegg

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelse

Støyvurdering steinknusing

Støyvurdering område C og D

Støyvudering område F

Tekniske detaljplaner

Uttalelse detaljregulering

Vurdering av kryss rv

Revidert planforslag

Detaljregulering Ustedalen gnr 66/30

Kommunestyret har i møte den 28.09.26 i sak nr 88/16 godkjent Detaljregulering for Ustedalen hotell i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen innebærer:

  • Omregulering av parkeringsplass og boligtomt til hotell med 42 hotellrom/leiligheter, parkingskjeller og bussparkering
  • Omregulering av 15% av eksisterende hotell til friftidsleiligheter tilrettelagt for utleie,

Iht prinsippsakene « Arealpolitikk for varme og kalde senger» K-5/24 og K-29/14.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 og § 1-9 til departementet.  Vi gjør oppmerksom på at det i en byggesak ikke kan klages på forhold som har vært avgjort i bindende reguleringsplan.  

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Hol kommune, plan/bygg/landbruk, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller postmottak@hol.kommune  innen 14.01.17 .  Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må være fremsatt skriftlig til Hol kommune innen 3 år fra kunngjøringstidspunktet, jf plan- og bygningsloven § 15-3 og § 15-2.

Vedtak

UPU

UPU

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonsplan

Illustrajon bebyggelse

Kommunedelplan for Helse og omsorg 2016 - 2027

Kunngjøring om planvedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 og varsles herved om at Hol kommunestyre i møte 27.04.16 godkjente Kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages.

Vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg 2016-2027

Andre kunngjøringer

Områdeplan Vestlia

KPU-vedtak Områdeplan Vestlia

Konseptplan Vestlia

Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune, høring

Utvalg for plan og utvikling vedtok i møte 12.01.2017 i sak 16/17 å legge forslag til Forskrift for avfallsbehandling ut på høring etter forvaltningsloven § 37, 1. og 2. ledd.

Her finner du høringsdokumentet:

Forskrift om avfallsbehandling - forslag 

Saksutskrift

Du kan også se dokumentene på Hol kommunes servicetorg på Geilo, kommunehuset i Hol og på Geilo bibliotek.

Eventuelle merknader sendes til Hol kommune,  Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller til

 postmottak@hol.kommune.noinnen høringsfristen  16.02.2017.

Teknisk etat

Innspill til Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet nasjonalpark.

Hallingskarvet nasjonalparkstyre har i møte 28.06.16 vedtatt å legge Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet ut på høring. Kommunikasjonsplanen bygger på, og viderefører, mål og strategier som ligger i besøksstrategi en for Hallingskarvet nasjonalpark. Kommunikasjonsplanen tar mål av seg til også å løfte fram Merke for Norges nasjonalparker og føringene i Merkestrategi Norges nasjonalparker.

Kommunikasjonsplan for Hallingskarvet er å finne på Hallingskarvet nasjonalparkstyre sin hjemmeside. http://www.nasjonalparkstyre.no/Hallingskarvet/

Frist for å komme med innspill er 15. september 2016

Innspill sendes til Hallingskarvet nasjonalparkstyre, Postboks 1604, 3007 Drammen.
E-post: fmbupost@fylkesmannen.no

Spørsmål kan rettes til nasjonalparkforvalter Trond Erik Buttingsrud, tlf: 934 07 549,
e-post fmbuteb@fylkesmannen.no

-------------------------------------------------------- 

Offentlig ettersyn

Se hva som er til offentlig ettersyn