Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplaner

Kommunen er pålagt gjennom plan- og bygningsloven å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er en overordnet politisk plan. Planen har en samfunnsdel som omfatter mål for utviklingen i Hol.

Kommuneplanen består også av en arealdel som viser forvaltningen av arealer og andre naturressurser. I tillegg har Hol kommune en rekke kommunedelplaner. I menyen til venstre finner du oversikt over alle kommune(del)planene i Hol kommune.

 

Kommuneplanens arealdel 2014 - 2025

Hol kommunestyre vedtok i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-15, i møte den 27.08.14, sak 51/14 og sak 68/14 Kommuneplanens arealdel 2014-2025.

Arealdelen er juridisk bindende for arealbruk i kommunen, og skal legges til grunn for behandling av alle plan- og byggesaker.


Planens bestemmelser, retningslinjer, beskrivelse og kart finner du her:

Planbestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse

Kommuneplankart side 1 (41 Mb)

Kommuneplankart side 2 (13 Mb)

 

Kommunedelplan Geilo

Vedtatt av Hol kommunestyre den 24.06.2010 i sak 69/10.

Planbeskrivelse og planbestemmelser

(planbestemmelsene finner du fra s. 39 i dokumentet)

Plankart og tegnforklaring

Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige målsettinger, mål og strategier og skal være styringsdokument for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen inneholder visjoner, hovedmål og strategier innenfor følgende områder / tema:

• Befolkningsutvikling    • Arbeidsplasser og næringsliv • Boligområder og tettstedutvikling • Hytteutvikling • Geilo som turistdestinasjon og bygdesentrum • Nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby • Skole og oppvekst • Kultur, idrett og friluftsliv • Helse og omsorg • Landbruk • Arealbruk • Samferdsel og kommunikasjon • Energi og klima • Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommuneplanens samfunnsdel finner du her.

Kommunal planstrategi 2016-2020

I Kommunal planstrategi 2016-2020 vedtok kommunestyret 31.08.2016 sin strategi for kommunalt planarbeid i valgperioden.

Det er gjort prioriteringer av hvilke planarbeid som skal gjennomføres, og i hvilken rekkefølge de skal gjøres.

Kommunal planstrategi 2016-2020

Vedlegg:
Status og utfordringsdokument - utredning av status, utfordringer og planbehov

Kommunikasjonsplan

Informasjon og dialog = kommunikasjon

Kommunikasjonsplan for Hol kommune Vedtatt av rådmann 04.01.2013

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011 - 2014

Handlingsplan for Klima og energi 2014-2017

 Handlingsplan for Klima og energi i Hol kommune 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret den 29.10.2014 sak 72/14.

Handlingsplan for Klima og energi 2014-2017

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018 ble vedtatt i kommunestyret 29. april 2015.

Handlingsplan for næringsutvikling 2015-2018

Trafikksikkerhet kommunedelplan 2013-2025

Kommunestyret vedtok i møte 31.10.2013, sak 61/13 revidert kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2025. Planen gir føringer for Hol kommune sitt arbeid med trafikksikkerhet fremover.

Planens dokumenter finn du her:

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2025

Vedlegg 1 Liste over trafikksikkerhetstiltak på og langs riksveg og fylkesveg

Vedlegg 2 Liste over trafikksikkerhetstiltak på  og langs kommunale veger

Sti- og løypeplan

I kommunal planstrategi 2016-2020 ble det vedtatt å erstatte dagens kommunedelplan for stier og løyper med en handlingsplan for stier og løyper. Arbeidet med den nye handlingsplanen er i gang, og informasjon om prosessen er sendt ut til høringsparter.
Prosess og fremdriftsplanen oppsummerer hensikten og målene med planarbeidet fra kommunal planstrategi. Den setter rammene for planens innhold, organiseringen av planarbeidet og mål for fremdrift. Det fastsettes også når høringspartene blir bedt om å komme med innspill og tilbakemeldinger.

Prosess og fremdriftsplanen finner du her
Inntil den nye handlingsplanen er vedtatt gjelder dagens kommunedelplan for stier og løyper.

Kommunedelplan for stier og løyper 2007-2011

Forlenget planperiode

Hol kommunestyre vedtok 28.06.2007, sak 48/07, i hht. Plan- og bygningsloven § 20-5, kommunedelplan for stier og løyper (2007-2011)

Kommunedelplan for stier og løyper er en tematisk kommunedelplan uten juridisk virkning. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages, jf pbl § 20-5.

Kommundelplan stier og løyper 2007-2011. Plankartet viser gjeldende turstinett.

Plankart stier for hele kommunen

Forlenget planperiode Hol kommunestyre vedtok 29.09.2011, sak 80/11, inntil videre å forlenge planperioden. Med grunnlag i revisjon av planens vedlegg og kartgrunnlag, er det inngått ny avtale med alle grunneiere frem til 01.07.2016.

Kommunedelplan for løyper

Kart etter kommunestyrevedtak 29.09.2011: I de følgende plankart for områdene viser heltrukken linje gjeldende løyper, mens de stiplede linjer viser justeringer, evt. fremtidige løyper.

Plankart - utsnitt Dagali og Skurdalen (2 MB)

Plankart - utsnitt Geilo (3 MB)

Plankart - utsnitt Hol og Hovet (2 MB)

Plankart - utsnitt Sudndalen (3 MB)

Plankart - utsnitt Ustaoset og Haugastøl (2 MB)

Plankart for hele Hol kommune (4 MB)

Justerte og oppdaterte kart over løyper - november 2013: 

Dagali og Skurdalen (3 MB)

Geilo og Kvisla (3 MB)

Hol og Hovet (3 MB)

Sudndalen (3 MB)

Ustaoset og Haugastøl (3 MB)