Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hol 2030

Hol kommune har igangsatt arbeid med ny samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Hol kommune ønsker å legge til rette for bred medvirkning fra innbyggerne i utarbeidelse av planen. Den nye planen vil ha et tolv års perspektiv, 2018-2030.

Folkemøter i januar 2018

Hol kommune inviterer i samarbeid med grende- og tettstedsutvalgene til åpne folkemøter for informasjon og diskusjon om framtidens Hol kommune.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument med et perspektiv på tolv år. Nå er arbeidet med ny plan i gang, og administrasjon og politikere ønsker å drøfte samfunnsutviklingen med innbyggerne. Planen skal inneholde mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet fram mot 2030.

Alle møtene vil starte kl. 19:00 og vare i ca. to timer.

15.1. Geilo samfunnshus, Fjellvang (Geilo tettstedsutvalg, Haugastøl/Ustaoset grendeutvalg, Kvisla grendeutvalg)
18.1. Dølhall ungdomshus Dagali (Dagali grendeutvalg, Skurdalen grendeutvalg)
22.1. Vika (Holet og Moen grendeutvalg, Hovet grendeutvalg, Sudndalen grendeutvalg)

Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møte 29. november 2017 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet kan leses her.

Etter behandling i kommuneplanutvalget, ble utkast til planprogram sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fire høringsinnspill kom inn. Disse ble fremlagt utvalget før ny behandling og innstilling til kommunestyret. 

Høringsinnspill til planprogrammet

Skurdalen grendeutvalg

Hol eldreråd

Fylkesmannen i Buskerud

Buskerud fylkeskommune