Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hol 2030

Hol kommune har igangsatt arbeid med ny samfunnsdel av kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Hol kommune ønsker å legge til rette for bred medvirkning fra innbyggerne i utarbeidelse av planen. Den nye planen vil ha et tolv års perspektiv, 2018-2030.

Folkemøter i januar 2018

Hol kommune inviterte i januar, i samarbeid med grende- og tettstedsutvalgene, til åpne folkemøter for informasjon og diskusjon om framtidens Hol kommune.
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede strategidokument med et perspektiv på tolv år. Nå er arbeidet med ny plan i gang, og administrasjon og politikere ønsket å drøfte samfunnsutviklingen med innbyggerne. Planen skal inneholde mål og strategier for utviklingen av kommunesamfunnet fram mot 2030.

Alle møtene startet kl. 19:00 og varte i ca. to timer.

15.1. Geilo samfunnshus, Fjellvang (Geilo tettstedsutvalg, Haugastøl/Ustaoset grendeutvalg, Kvisla grendeutvalg)
18.1. Dølhall ungdomshus Dagali (Dagali grendeutvalg, Skurdalen grendeutvalg)
22.1. Vika (Holet og Moen grendeutvalg, Hovet grendeutvalg, Sudndalen grendeutvalg)

Notater med innspill fra folkemøtene

Grendeutvalgene ble oppfordret til å skrive referat fra folkemøtene og sende inn disse sammen med andre innspill fremmet av innbyggerne. Innspillene kan leses i dokumentene under.

Felles referat Holet og Moen og Hovet

Innspillsnotat Geilo

Innspillsnotat Hovet

Innspillsnotat Dagali og Skurdalen

Innspillsnotat Holet og Moen

Planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel

Kommunestyret vedtok i møte 29. november 2017 planprogram for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Planprogrammet forteller om formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet kan leses her.

Etter behandling i kommuneplanutvalget, ble utkast til planprogram sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Fire høringsinnspill kom inn. Disse ble fremlagt utvalget før ny behandling og innstilling til kommunestyret. 

Høringsinnspill til planprogrammet

Skurdalen grendeutvalg

Hol eldreråd

Fylkesmannen i Buskerud

Buskerud fylkeskommune

 

Innbyggerundersøkelse 2017

Våren 2017 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse i Hol kommune. Alle innbyggere over 18 år fikk mulighet til å svare på spørsmål om Hol kommune. Resultatene er presentert i rapporten under.

Vi ønsker å takke alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen! Det gir oss viktige svar som vi tar med oss videre i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og andre planer.

Innbyggerundersøkelsen 2017 

 

Tettstedsanalyse Geilo

Tettstedsanalysen