Hol kommune

Nasjonalparkkommunen

  Kontrast   English    Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Ledige stillinger i Hol kommune

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Midtveis mellom Oslo og Bergen, øverst i Buskerud, med deler av Hardangervidda nasjonalpark og Hallingskarvet nasjonalpark innenfor kommunegrensene. Hol kommune har store utmarksområder, hele 91% av arealet ligger over 900 moh, og ca. 4.500 innbyggere har 1854 kvadratkilometer som tumleplass. Det er derfor gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Kommunen er nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted med ca 2.500 innbyggere. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen. 

Større og mindre arrangement holder deg i aktivitet året igjennom, bl.a Skarverennet. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomskole, samt toppidrettsgymnas.  

Sykepleier 100% fast ved Legetjenesten

Legetjenesten i Hol, Geilo legesenter og Hol legekontor, har følgende stilling ledig :

Sykepleier 100 % fast stilling fra 01.07.18.

Legetjenesten har godkjenning for 6,0 legeårsverk, i tillegg turnuslege og 6,8 årsverk for hjelpepersonell fordelt på begge legekontor. Tjenesten har betydelige sesong variasjoner.

Vi søker medarbeider:
• som har sykepleier utdanning og klinisk erfaring
• som har interesse for- og gjerne erfaring fra akuttsykepleie
• som er faglig engasjert, ansvarsbevisst og har godt humør
• må ha gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
• det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet
• andre med helsefagligutdanning og relevant erfaring kan også søke

Arbeidsoppgaver:
• skadestuearbeid
• laboratoriearbeid
• ekspedisjonsarbeid
• legevaktsarbeid

Vi tilbyr:
• et stabilt, hyggelig og aktivt arbeidsmiljø
• faglig- og personlig utvikling
• lønn etter utdanning og hovedtariffavtalens bestemmelser

NOE FOR DEG?

Søknadsfrist : 12.06.18

Kontakt avdelingsleder Randi Lia Bille-Larsen tlf. 959 80 477,  eller e-post:  bille@hol.kommune.no  

Søknad med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02249

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

Den som tilsettes må legge frem politiattest av ny dato

 

Pedagogiske ledere og Barnehagelærere

Hol kommune har følgende ledige stillinger i barnehagene:

 

Geilo barnehage: Barnehagelærer inntil 240 % fast stilling

 

Vestlia barnehage : Barnehagelærer 60 % fast stilling

 

Hol barnehage: Pedagogisk leder inntil 200 % fast stilling

 

Menn oppfordres til å søke.

Den som tilsettes må levere ny politiattest, ref barnehageloven.

Søknadsfrist : 10.06.18

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02222 

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke. 

 

Lærere og assistenter ved skolene i Hol kommune

Ønsker du å gjøre en forskjell i barn og unges oppvekst?
Gode lærere setter spor. Er DU med oss?


Hol kommune har ledige lærer- og assistentstillinger ved :

Geilo barne- og ungdomsskole: Geilo barne- og ungdomsskole er en 1 – 10 skole med ca. 400 elever. Skolen ligger sentrumsnært, med idrettshall og turområder rett ved.

Hallingskarvet skole: Hallingskarvet skole er en 1-7 skole med ca. 70 elever. Skolen ligger i Hol og er en skole for elever fra bygdene Holet og Hovet.

Geilomo skole: Geilomo skole er en 1-10 skole med plass til 26 elever. Elevene er pasienter ved Geilomo barnesykehus som er et spesialsykehus for rehabilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt hjertefeil. Selve sykehuset eies av Norges astma og allergiforbund (NAAF) og drives av Oslo universitetssykehus. Elevene er på opphold i fire-fem uker. Vi har elever fra hele landet.


Skolene har inntil 9 midlertidige og faste lærerstillinger ledig for skoleåret 2018/2019, både heltids- og deltidsstillinger.

Ønsket utdanning for lærerne:
• godkjent lærerutdanning for barnetrinn 1-7 og ungdomstrinn 8-10
• vilje og evner til å være kontaktlærer
• fagkompetanse i matematikk og naturfag for ungdomstrinnet
• fagkompetanse i spesialpedagogikk, småskolepedagogikk, kunst og håndverk på mellomtrinnet, engelsk

Personlig egnethet blir vektlagt


Skolene har inntil 3 midlertidige og faste assistentstillinger ledig ved skole/SFO for skoleåret 2018/2019, deltidsstillinger.

Ønsket bakgrunn og utdanning for assistentene:
• god relasjonskompetanse
• innsikt i og forståelse for barns behov
• gode samarbeidsevner
• fleksibel
• barne-og ungdomsarbeider
• være glad i å være i aktivitet både ute og inne
• engasjert og kreativ
• positivt elevsyn
• Samarbeidsvillig og endringsvillig

Personlig egnethet blir vektlagt

For alle stillingene ønsker vi at du har disse egenskapene:
• gode kommunikasjonsevner
• evne til initiativ, fleksibilitet og samarbeid i et lærende fellesskap
• evne til å være en klar og tydelig klasseleder og relasjonsbygger
• god oppdrags- og rolleforståelse

Vi tilbyr:
• godt arbeidsmiljø
• lønn i henhold til avtaleverk
• god pensjon- og forsikringsordning gjennom i SPK-lærere/KLP-assistenter
• IA bedrift

Søker må skrive i søknaden hvilken skole man søker på.

Søknadsfrist : 06.06.18

For mer info, kontakt:

rektor ved Geilo barne- og ungdomsskole Hilde Sletta Solhaug tlf 32 09 66 24/971 29 262, epost: hilde.sletta.solhaug@hol.kommune.no  eller

rektor ved Hallingskarvet skole Bodil Eline Jensen tlf.995 91 866, epost: bodil.eline.jensen@hol.kommune.no  eller

rektor ved Geilomo skole Ingvild Kaslegard tlf 32 09 50 80 / mob 900 41 993, epost: ingvild.kaslegard@hol.kommune.no  


Søknader med oppdatert CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller Hol kommune, Postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02208.

Politiattest må leveres for de som ansettes.

Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

 

Miljøterapeut 100% fast - Psykisk helse

Hol kommune, v/ psykisk helse på Geilo, har følgende stilling ledig:

Miljøterapeut 100 %  fast

Hol kommune er blitt tildelt midler gjennom tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid med styrking av tiltak rettet mot:
• barn og unge
• oppfølgingstjenester i bolig
• arbeids- og aktivitetsrettede tilbud
• lavterskel helse-/skadereduserende tilbud.

Stillingen blir organisert i avdeling psykisk helse, Helse- og omsorgsetaten.  Avdeling for psykisk helse tilbyr støttesamtaler, terapi og individuell oppfølging for mennesker som har behov for det i lenger eller kortere perioder. Gjennom råd, veiledning og hjelpetiltak sikret et helhetlig og tilgjengelig tilbud. Det er et tett og godt tverretatlig samarbeid i kommunen.  

Arbeidsområder:
• Utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid opp mot psykisk helse og rus i tett samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
• Individuell oppfølging som oppfølging i bolig, aktivitetstilbud m.v
• Støtte- og motiveringssamtaler 
• Råd og veiledning til brukerne, deres pårørende og samarbeidspartnere.
• Samarbeid i brukerens bedringsprosesser og forebygge tilbakefall.
• Målrettet og langsiktig oppfølging av personer med rus- og/eller psykisk helse-utfordringer lokalt og ved innleggelse i institusjon med rehabiliteringsfokus
• Koordinere planer og tjenester for brukerne.
• Deltakelse i ansvarsgrupper og som koordinator drifte disse

Det må påberegnes noe fleksibilitet ifht. i arbeidstid (kveld og helg) og hvor hjelpen gis.

Kvalifikasjoner:
• 3-årig høgskole innen helse og sosialfaglig, gjerne med videreutdanning i psykisk helsearbeid og rus
• Erfaring fra rus-/ psykisk helsearbeid
• Norsk skriftlig og muntlig
• Førerkort kl B

Vi legger vekt på:
• Gode relasjonelle ferdigheter
• Faglig engasjement
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Selvstendighet og fleksibilitet

Personlig egnethet og erfaring tillegges stor vekt

Vi tilbyr: 
• En utviklingsorientert arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver og dyktige medarbeidere
• Et godt utviklet felles fagmiljø i et trivelig og godt arbeidsmiljø
• Selvstendig arbeid i et miljø som preges av teamarbeid og målfokusert arbeid
• God barnehagedekning
• Utviklingsmuligheter
• God pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Flotte friluftsmuligheter hele året  

Søknadsfrist : 09.06.18

Mer info, kontakt avd.leder Jane-Suzanne Daykin, mobil 959 80 035, eller på epost: jsd@hol.kommune.no 

Søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no  eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.  Mrk 18/02203

Kopi av vitnemål og attester tas med på intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

------------------------------

Fysioterapeuter og Frisklivskoordinator - Fysio-/ergoavd.

Hol kommune v/ Fysio- og ergoterapitjenesten på Geilo, har følgende ledige stillinger:

Fysioterapeut 80 % fast

Fysioterapeut 40 % vikariat 01.08.18 – 31.07.20.

Frisklivskoordinator 20 % vikariat 01.06.18 - 01.06.19.

 

Arbeidsoppgaver kan innebære:

 • Fysikalsk behandling av pasienter i og utenfor institusjon
 • Fysioterapi i skolehelsetjenesten
 • Hverdagsrehabilitering

Gruppevirksomhet

 • Andre fysioterapirelaterte oppgaver
 • Evt. koordinatoroppgaver og deltakelse i ansvarsgrupper
 • Oppgaver relatert til Friskliv sentralen


Krav og ønskede egenskaper for Fysioterapistillinger:

 • Godkjent fysioterapeututdanning
 • Gjerne relevant arbeidserfaring og/eller videreutdanning
 • Gode samarbeidsevner
 • Liker å jobbe i team
 • Kunne jobbe selvstendig og ta ansvar

 

Krav og ønskede egenskaper for stilling som Frisklivskoordinator:

 • Godkjent fysioterapiutdanning
 • Fysioterapiutdanning, høyskoleutdanning innen idrett, folkehelse eller annen relevant utdanning.
 • Gjerne relevant arbeidserfaring
 • Gode samarbeidsevner
 • Kunne jobbe selvstendig og ta ansvar

 Vi kan tilby:

 • En utfordrende, ansvarsfull og morsom jobb
 • Opplæring
 • Godt arbeidsmiljø og god kollegastøtte
 • Gode lønnsbetingelser
 • Personlig egnethet vektlegges ved tilsettingen. 
 • Søknadsfrist: 26.05.18

  Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avd. leder Iris Björnsdottir mob. 932 81 386 eller pr epost: iris.bjornsdottir@hol.kommune.no 

Søknad med oppdatert CV sendes Hol kommune: postmottak@hol.kommune.no eller til Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02108

Kopi av vitnemål og attester tas med til intervju, vitnemål og attester returneres ikke.

 ----------------------------------------------------------

Sykepleier 100% fast - Hjemmetjenesten

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Kommunen har status som nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nyinnflyttet velkommen. Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi har en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Hjemmetjenesten på Geilo i Hol kommune har følgende stilling ledig fom 01.07.18:

Sykepleier 100% fast

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer.
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
•  Førerkort til bil kl B
•  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: 03.06.18

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 959 80 049 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no  

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/02150

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

---------------------------------------------------

Sykepleier 74,5 % fast - Hjemmetjenesten

Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så sykepleieoppgavene i vår kommune er nok litt annerledes rettet, enn andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, med flere for at pasientene skal slippe den lange turen til sykehuset. Vi er en stor hjemmetjeneste med flere omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Hjemmetjenesten i Hol kommune har følgende stilling ledig:

Sykepleier 74,5 % fast stilling

Arbeidsoppgaver:
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• En arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø
• Engasjerte og hyggelige kollegaer
• Tverrfaglig samarbeid
• Innføring i datasystemet Gerica
• Palliativ behandling
• Demensomsorg

Krav og ønsker:
• Må ha norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende B2-nivå
• Ønskelig med erfaring fra geriatri, demens eller palliasjon
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Må ha førerkort til bil
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr :
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Utviklingsmuligheter, stipendordning ved videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Ulykkesforsikring på fritida
• Mulig å leie rimelig kommunal bolig/leilighet
• Rekrutteringstillegg til sykepleiere
• Flyttegodtgjørelse

Søknadsfrist: snarest

For mer informasjon, kontakt avd leder Randi Keil Michelsen. Tlf: 95 98 00 49 eller randi.keil.michelsen@hol.kommune.no 

Skriftlig søknad med CV sendes: postmottak@hol.kommune.no eller pr. post til: Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Mrk 18/00421

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

 --------------------------------------------------

Barnevernskonsulent / Saksbehandler

HALLINGDAL BARNEVERNTENESTE

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Hallingdal barnevernteneste er organisert i fire team: Mottak /undersøking, tiltak, omsorg og familieteam.


Me har følgjande stillingar ledig:

Barnevernkonsulent/saksbehandler.

2 faste 100 %-stillingar.

1 vikariat i eit år i 100 %-stilling.

 

For fullstendig utlysningstekst, sjå www.aal.kommune.no.


Har du har spørsmål om stillinga, ta kontakt med:

Helene Sagabråten, e-post: helene.sagabraten@aal.kommune.no,

eller Ingunn Viko, e-post: ingunn.viko@aal.kommune.no

eller Lotte Magnussen, e-post: lotte.magnussen@aal.kommune.no

 

Eller ta kontakt med Hallingdal barnevernteneste på tlf.nr. 32085310.

Søknadsfrist: 15. juni 2018.

Søknad via elektronisk søknadsskjema på heimesida til Ål kommune, www.aal.kommune.no under fana ledige stillingar.


 Ledige stillinger NAV

www.nav.no

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud

Samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen. har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

http://www.kob.no/ 

Pressemelding: Status lærlinger i Buskerud 2016, se linken under:

http://hol.hdnett.no/verktoykasse/Documents/Web/Status%20l%C3%A6rlinger%20i%20KOB%202016.docx?Web=1